Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Funktionell och korrektiv träning, 15 hp

Engelskt namn: Functional and corrective exercise

Denna kursplan gäller: 2014-09-29 till 2015-03-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3ID038

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-06-11

Innehåll

Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper om grundläggande funktionella tester, löpanalys och korrektiv träning med fokus mot idrott och hälsoområdet. Stor vikt läggs på det praktiska momenten, med koppling till kunder/klienter, där studenten bl.a. lär sig att utföra klinisk ledundersökning. Vidare utför studenterna fördjupade litteraturstudier med utgångspunkt från evidensbaserad rehabilitering av vanligt förekommande skador. I kursen problematiseras betydelsen av funktionell biomekanik för en hälsosam prestationsutveckling och skadeprevention. Studenten fördjupar sina kunskaper och färdigheter i massage och mjukdelsmobilisering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • Förstå betydelsen av vila och återhämtning för en hälsosam prestationsutveckling
  • Visa kunskap om tillämpad funktionell biomekanik i relation till idrott och prestationsutveckling
 
Färdighet och förmåga
  • Utföra klinisk ledundersökning
  • Utföra mjukdelsmobilisering och triggerpunktsbehandling
  • Utföra funktionell rörlighetsanalys
  • Självständigt tillämpa och med ett kritiskt förhållningssätt välja korrektiv träning utifrån testresultat och mål samt koppla metodval till dessa 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Visa värderingsförmåga för att kunna avgöra när ett ärende bör lämnas över för medicinsk bedömning
  • Visa ett professionellt förhållningssätt och respekt för den enskilde utifrån värdighet, självbestämmande och integritet

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, gruppövningar och grupparbeten. Gruppseminarier är obligatoriska liksom de inlämningsuppgifter som följer på dessa.
Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras med hemuppgift i samförstånd mellan ansvarig lärare och student. Vissa undervisningsmoment kan ges på engelska.
 

Examination

  • Examination sker genom skriftlig tentamen samt utifrån visad förmåga att självständigt och i grupp redovisa uppgifter under kursen.
  • Examination av klinisk ledundersökning sker individuellt genom praktiskt prov.

Studentens prestation vid skriftlig tentamen bedöms i en tregradig betygsskala; Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Studentens prestation vid labbrapporter, klinisk ledundersökning och muntlig redovisning bedöms i en tvågradig betygsskala; Godkänd eller Underkänd.

Betyget för hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som underkänts vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyad examination. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att – efter skriftlig begäran hos programrådet – få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Examination på denna kursplan garanteras två år efter förstagångsregistrering på kurs.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 36

• Vetenskapliga publikationer
Idrottsmedicin :