"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Träning, fysisk aktivitet och hälsa I, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise, Physical Activity and Health I

Denna kursplan gäller: 2022-06-13 och tillsvidare

Kurskod: 3ID203

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-06-01

Innehåll

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi med betoning på hur träning och fysisk aktivitet kan påverka hälsa utifrån ålder, kön och specifika tillstånd. Kursen ger en grund för vidare fördjupning i träning och hälsa vid olika diagnosticerade sjukdomar.

I modul 1 ligger fokus på gruppträning utifrån ett ledarperspektiv där studenten lär sig att planera och leda gruppträning till musik med målet att ge säker och effektiv träning för friska individer på låg till medelhög intensitetsnivå. Det praktiska ledarskapet involverar såväl etiska som pedagogiska aspekter. Vidare utvecklar studenten sin förmåga att leda, instruera deltagare och även korrigera rörelsemönster för att ge en säker och effektiv gruppträning. Studenten övar också sin förmåga att ge och ta konstruktiv och relevant feedback i relation till träningsupplägg och ledarskapsförmåga.

I modul 2 ligger fokus på träning och fysisk aktivitet för hälsa främst utifrån ett idrottsfysiologiskt men också ett sociokulturellt perspektiv där både svenska och internationella aspekter beaktas. En gruppuppgift ger möjlighet att tillämpa teorier om lärande där studenterna ska planera och leda aktiviteter för barn och unga.  Fysiologiska effekter av utveckling, mognad och åldrande sätts i relation till aktuella riktlinjer (såväl svenska som internationella) för säker träning för olika åldersgrupper. Kvinnors hälsa lyfts fram utifrån aspekter som menscykel och träning för hälsa under och efter graviditet. Studenten övar också sin förmåga att kritiskt granska och analysera träningspass i relation till upplägg och träningsbelastning

Förväntade studieresultat

MODUL 1  (3 hp)

Färdigheter och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

1.    Självständigt planera, leda och instruera gruppträningsövningar till musik anpassad till deltagare på låg till medelintensiv nivå med goda rörelseförutsättningar

Värderingsförmånga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

2.   Kritiskt och konstruktivt analysera och diskutera träningsupplägg och ledarskap. 

MODUL 2 (4,5 hp)

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

3.    Definiera begrepp som fysisk aktivitet och inaktivitet och beskriva betydelsen av ålder och kön i relation till hälsa och ohälsa ur  ett nationellt och internationellt perspektiv
4.    Beskriva speciella skeenden i livet som påverkar kroppen (såsom pubertet och graviditet) utifrån ett fysiologiskt och sociokulturellt perspektiv och sätta dessa i relation till hälsa

Färdigheter och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

5.    Använda nationella och internationella riktlinjer för fysisk aktivitet och träning anpassade för ålder, kön och speciella skeenden i livet som påverkar kroppen (såsom pubertet och graviditet) och motivera dem i relation till fysiologiska aspekter av nytta och risk
6.    Praktiskt utföra muskulära töjningar och triggerpunktsbehandling samt beskriva effekterna och kontraindikationerna för denna behandling.
7.    Utveckla en gruppakivitet anpassad för barn och ungdomar, motivera den utifrån teorier om lärande samt konstruktivt utvärdera genomförd aktivitet.
8.   Utforma vetenskapligt förankrat informationsmaterial om nytta och risk med fysisk aktivitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

9.  Analysera och utvärdera träningspass utifrån fysiologisk belastning, nytta och risk samt träningseffektivitet

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i människans anatomi motsvarande 7,5 hp och grundläggande kunskaper i humanfysiologi motsvarande 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Modul 1 är delvis upplagd utifrån flippat klassrum där olika delar i ett träningspass bearbetas via förberedelser i grupp varvat med praktiskt utförande med efterföljande diskussion. Aktivt deltagande som såväl ledare som deltagare i praktisk träning krävs. Praktisk träning i idrottsmiljöer såsom Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) och träningsanläggningar är centrala inslag. Praktisk träning kan även komma att bedrivas utomhus. Teoretiska föreläsningar, workshops samt arbete enskilt och i grupp ingår också.

Modul 2 är upplagd så att teoretisk undervisning blandas med praktiska uppgifter och omfattar föreläsningar, grupparbete, seminarier och praktiska laborationer i idrottsmiljöer såsom Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) och träningsanläggningar. En praktisk gruppuppgift involverar samarbete med idrottsverksamhet och kan komma att ske på helg eller kvällstid.
Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator. Vissa moment i utbildningen kan ges på engelska.

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

Kursmål 1-2 examineras individuellt via praktisk och muntlig examination samt skriftlig inlämningsuppgift
Kursmål 3-5 examineras individuellt via skriftlig salstentamen
Kursmål 6 examineras individuellt via praktisk examination 
Kursmål 7-8 examineras gruppvis via muntliga seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter
Kursmål 9 examineras gruppvis via digital labbrapport

Salstentamen bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Övriga moment bedöms som Underkänd eller Godkänd.

För att erhålla betyget Godkänd krävs minst Godkänd på examinationens alla delar. För betyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på skriftlig salstentamen och Godkänd på övriga examinerade delar.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 24

FYSS 2017 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
[3., rev. uppl.] : 2016 : 656 s. :
ISBN: 9789198171129
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Physiology of sport and exercise
Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
Seventh edition. : Champaign, IL : Human Kinetics : [2020] : xix, 627 pages :
ISBN: 9781492572299
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

American College Of Sports Medicine
Acsms exercise testing and prescription
Lippincott Williams And Wilkin : 2018 : 592 sidor :
ISBN: 9781496338792
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The exercising female : science and application
Forsyth Jacky J., Roberts Claire-Marie
Abingdon, Oxon : Routledge : 2019 : 288 pages :
ISBN: 9780815391982
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst