Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Träning, fysisk aktivitet och hälsa I, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise, Physical Activity and Health I

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 till 2021-01-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3ID203

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi med betoning på hur träning och fysisk aktivitet kan påverka hälsa utifrån ålder, kön och specifika tillstånd. Kursen ger en grund för vidare fördjupning i träning och hälsa vid olika diagnosticerade sjukdomar.

I modul 1 ligger fokus på gruppträning utifrån ett ledarperspektiv där studenten lär sig att planera och leda gruppträning till musik med målet att ge säker och effektiv träning för friska individer på låg till medelhög intensitetsnivå. Det praktiska ledarskapet involverar såväl etiska som pedagogiska aspekter. Vidare utvecklar studenten sin förmåga att leda, instruera deltagare och även korrigera rörelsemönster för att ge en säker och effektiv gruppträning. Studenten övar också sin förmåga att ge och ta konstruktiv och relevant feedback i relation till träningsupplägg och ledarskapsförmåga.

I modul 2 ligger fokus på träning och fysisk aktivitet för hälsa främst utifrån ett idrottsfysiologiskt men också ett sociokulturellt perspektiv där både svenska och internationella aspekter beaktas. Fysiologiska effekter av utveckling, mognad och åldrande sätts i relation till aktuella riktlinjer (såväl svenska som internationella) för säker träning för olika åldersgrupper. Kvinnors hälsa lyfts fram utifrån aspekter som menscykel och träning för hälsa under och efter graviditet. Studenten övar också sin förmåga att kritiskt granska och analysera träningspass i relation till upplägg och träningsbelastning

Förväntade studieresultat

Modul 1  3 hp

1.    Planera, leda, instruera gruppträning till musik utifrån gällande instruktioner anpassat till deltagare på låg till medelintensiv nivå med goda rörelseförutsättningar
2.    Kritiskt och konstruktivt analysera och diskutera träningsupplägg utifrån gällande instruktioner
3.    Instruera säkra och effektiva gruppträningsövningar

Modul 2 4,5 hp

4.    Definiera begrepp som fysisk aktivitet och inaktivitet och beskriva betydelsen av ålder och kön i relation till hälsa och ohälsa ur  ett nationellt och internationellt perspektiv
5.    Beskriva speciella skeenden i livet som påverkar kroppen (såsom pubertet och graviditet) utifrån ett fysiologiskt och sociokulturellt perspektiv och sätta dessa i relation till hälsa
6.    Använda nationella och internationella riktlinjer för fysisk aktivitet och träning anpassade för ålder, kön och speciella skeenden i livet som påverkar kroppen (såsom pubertet och graviditet) och motivera dem i relation till fysiologiska aspekter av nytta och risk
7.    Planera, leda och instruera en gruppaktivitet anpassad för barn och motivera dess upplägg i relation till befintlig forskning
8.    Analysera och utvärdera träningspass utifrån fysiologisk belastning, nytta och risk samt träningseffektivitet

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i människans anatomi motsvarande 7,5 hp och grundläggande kunskaper i humanfysiologi motsvarande 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Modul 1 är delvis upplagd utifrån flippat klassrum där olika delar i ett träningspass bearbetas via förberedelser i grupp varvat med praktiskt utförande med efterföljande diskussion. Aktivt deltagande som såväl ledare som deltagare i praktisk träning krävs. Praktisk träning i idrottsmiljöer såsom Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) och träningsanläggningar är centrala inslag. Teoretiska föreläsningar och enskilt arbete ingår också.

Modul 2 är upplagd så att teoretisk undervisning blandas med praktiska uppgifter och omfattar föreläsningar, seminarier och praktiska laborationer i idrottsmiljöer såsom Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) och träningsanläggningar. En praktisk gruppuppgift involverar samarbete med idrottsverksamhet och kan komma att ske på helg eller kvällstid.
Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator. Vissa moment i utbildningen kan ges på engelska

Examination

Kursmål 1-2 examineras individuellt via praktisk och muntlig examination och bedöms utifrån Underkänd och Godkänd
Kursmål 3 examineras individuellt via praktisk examination (videofilm) och bedöms utifrån Underkänd och Godkänd
Kursmål 4-6 examineras individuellt via skriftlig salstentamen och bedöms utifrån Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd
Kursmål 7-8 examineras gruppvis via inlämnade digitala labbrapporter och bedöms utifrån Underkänd och Godkänd

För att erhålla betyget Godkänd krävs minst Godkänd på examinationens alla delar. För betyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på skriftlig salstentamen och Godkänd på övriga examinerade delar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga ru inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.