Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Träning, fysisk aktivitet och hälsa II, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise, Physical Activity and Health II

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2021-01-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3ID204

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-09-03

Innehåll

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi med betoning på hur träning och fysisk aktivitet kan påverka hälsa och sjukdomstillstånd. I kursen läggs särskild fokus på nytta och risk och riskstratifiering vid träning i ett urval av de stora folksjukdomarna samt hur träning kan anpassas för primär- och sekundärprevention. Vidare ger kursen en orientering om den roll som olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård har vid dessa folksjukdomar. Kursen ger en grund för vidare fördjupning i säker träning i sekundärpreventivt syfte och testning vid diagnosticerade sjukdomstillstånd.

Inledningsvis behandlas kroppens fysiologiska anpassning till träning och fysisk aktivitet respektive stillasittande och inaktivitet. Vidare följer studier i ett urval av de stora folksjukdomarna. Praktiska moment avseende aktivitetsmätning samt träningspass anpassade för specifika grupper ingår också parallellt med teoretiska moment. Fördjupad massage ingår också i kursen

Förväntade studieresultat

  1. Redogöra för hur fysisk aktivitet och träning, respektive stillasittande och inaktivitet, påverkar kroppens olika vävnader, organ och organsystem och vidare tillämpa kunskapen i relation till nytta och risk och riskstratifiering av individer
  2. Visa grundläggande kunskaper om ett urval av de stora folksjukdomarna samt hur träning kan anpassas för primär- och sekundärprevention
  3. Utföra grundläggande träningsplanering för individer med olika diagnosticerade sjukdomstillstånd, för relevant och säker träning i sekundärpreventivt syfte
  4. Beskriva grundprinciperna för belastningsergonomi och sätta dessa i relation till arbetsrelaterade besvär utifrån ett idrottsfysiologiskt perspektiv
  5. Utföra biomonitorering och identifiera fysiologiska krav vid fysisk aktivitet i olika sammanhang samt sätta detta i relation till nuvarande riktlinjer 
  6. Praktiskt utföra fördjupad massagebehandling inklusive muskulära töjningar

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i människans anatomi motsvarande 7,5 hp och grundläggande kunskaper i humanfysiologi motsvarande 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) och träningsanläggningar samt praktiska tillämpningsövningar och eget arbete individuellt och i grupp. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator. Vissa moment i utbildningen kan ges på engelska.

Examination

Kursmål 1-4 examineras individuellt via skriftlig salstentamen och bedöms utifrån Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd

Kursmål 5 examineras gruppvis via labbrapport samt seminarium och bedöms utifrån Underkänd och Godkänd

Kursmål 6 examineras individuellt via praktisk examination utifrån Underkänd och Godkänd

För att erhålla betyget Godkänd krävs minst Godkänd på examinationens alla delar. För betyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på skriftlig salstentamen och Godkänd på övriga examinerade delar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet. 

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoräknanden.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.