"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Testmetodik I, 7,5 hp

Engelskt namn: Test Methodology I

Denna kursplan gäller: 2021-09-20 och tillsvidare

Kurskod: 3ID302

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-12-10

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-12-15

Innehåll

I kursen ingår grundläggande testmetodologi med fokus på både idrottsspecifika tester och tester för användning inom hälsoområdet. Stor vikt läggs på värdering av olika testmetoders validitet och reliabilitet. Utbildning i försöksplanering där praktiska aspekter som standardisering, information till testpersoner och hantering av data ingår. Även faktorer som nytta och risk och andra etiska överväganden kopplas till val av testupplägg och beaktas. Vid praktiskt utförande av tester ingår även hantering av data (analys, tolkning och dokumentation) och information till testperson om testresultat.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
1.    Redogöra för grundprinciper inom testmetodik
2.    Redogöra urvalet av grundläggande fysiska testmetoder utifrån standardisering, testmetodernas felkällor, reliabilitet och validitet.
3.    Redogöra för risker vid maximala och submaximala idrottsfysiologiska tester

Färdigheter och förmåga:
4.    Planera och utföra praktiska test för hälsa och prestation enligt etiska, metodologiska och praktiska riktlinjer
5.    Anpassa tester för olika grupper
6.    Analysera, tolka och dokumentera testresultat
7.    Jämföra testresultat från olika idrottsfysiologiska tester och förklara deras betydelse för hälsa och prestation utifrån ett idrottsfysiologiskt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
8.    Värdera grundläggande fysiska testmetoder utifrån standardisering, felkällor, etiska aspekter, reliabilitet och validitet

Behörighetskrav

Människans anatomi och idrottsfysiologi om minst 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, och aktiva laborationer där fysisk ansträngning ingår. Praktiska tillämpningsövningar och eget arbete individuellt och i grupp i idrottsmiljöer inklusive Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) förekommer.

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Utbildningen ges på engelska.

Examination

Kursmål 1-3, 5 och 8 examineras via skriftlig individuell salstentamen
Kursmål 4 och 6 examineras på gruppnivå via labbrapporter
Kursmål 7 examineras på gruppnivå via muntligt seminarium och skriftlig inlämningsuppgift
Kursmål 4, 6 och 7 bedöms som Godkänd och Underkänd.
Kursmål 1, 2, 3, 5 och 8 bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd

För att erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på skriftlig salstentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.