"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad virologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Virology

Denna kursplan gäller: 2018-09-17 och tillsvidare

Kurskod: 3IS011

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biomedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för klinisk mikrobiologi

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2018-09-12

Reviderad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2020-11-17

Innehåll

I kursen ges en översikt av olika apekter inom virologi genom föreläsningar, laborationer och litteraturbaserade självstudier. Under kursen kommer grundläggande och avancerade metoder inom virologi att diskuteras inkluderande strategier för utveckling av antivirala läkemedel och användningen av virus i biomedicinsk miljö.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
ha goda kunskaper om virusstrukturer samt de kemiska och fysiska egenskaper hos virus
ha grundläggande kunskaper om molekylära och cellulära mekanismer bakom virusinfektion och patogenes
kunna visa förståelse för interaktionen mellan virus och värdens immunsystem under infektion
kunna redogöra för strategier för kontroll av virussjukdom, inklusive verkningsmekanism för antivirala läkemedel och utveckling av vaccin
kunna redogöra för och föreslå tekniker för forskning inom virologi eller för diagnostiska ändamål
 
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
visa förmåga att kritiskt och systematisk integrera kunskap och analysera komplexa företeelser, även med begränsad information
visa förmåga att föreslå och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar inom virologi, virusdetektering och läkemedelsutveckling
visa förmåga att planera vetenskapliga experiment inom virologi på ett målorienterat sätt
visa förmåga att samarbeta i grupper med olika sammansättningar och kunna redogöra för och diskutera vetenskaplig metodologi och slutsatser både muntligt och skriftligt
utvecklat de färdigheter som krävs för att delta i virologi-relaterad forskning eller annan kvalificerad verksamhet
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid slutet av kursen kommer studenten att:
visa förmåga att kritiskt bedöma och diskutera vetenskaplig litteratur och relevansen av vetenskapliga metoder som används av andra
visa förmåga att diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
 
 

Behörighetskrav

180 hp, inkluderande minst 60 hp i biologi (cellbiologi, molekylärbiologi) samt 20 hp i kemi; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Se under innehåll

Examination

Examination av kursen sker individuellt i form av en skriftlig tentamen (betyg: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)). Studenterna kommer också att genomföra ett litteraturprojekt som presenteras muntligt och skriftligt (var och en med betyg: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Laborationerna bedöms som godkänd/inte godkänd. För att få bli godkänd krävs att studenten uppnår minst ”G” i såväl tentamen, laboration som litteraturprojekt. För att uppnå betyget "VG" för hela kursen måste studenten få betyget "VG" i både tentamen och minst den ena av skriftlig och den muntlig presentationerna av litteraturprojektet. Betygsättningen av litteraturprojektet bygger både på presentationens kvalitet och klarhet (i skriftlig och muntlig form) och på sakinnehållet i rapporten. Laboration blir godkänd om studenten är närvarande vid laborationen och efter godkännande av laborationsrapporten.

Kurs kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtentamenstillfälle inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas studenten till tentamen nästa gång kursen ges. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator Studerande som underkänts två gånger i en kurs eller del av en kurs har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Efter fyra underkända tentamina erbjuds studenten att delta i schemalagd undervisning vid nästa kurstillfälle.
 
 

Övriga föreskrifter

Övriga föreskrifterwww.umu.se/regelverk
 Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

 
 

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 48

Principles of virology
Enquist Lynn W., Flint Jane, Racaniello Vincent R., Rall Glenn F., Skalka Anna Marie
4th edition : Washington, DC : ASM Press : 2015 : 574 sidor :
ISBN: 9781555819330
Se Umeå UB:s söktjänst