Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv Neurovetenskap I, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Neuroscience I

Denna kursplan gäller: 2017-06-05 och tillsvidare

Kurskod: 3KO000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 2008-03-25

Reviderad av: Programkommittén för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 2017-09-12

Innehåll

Kursens ger en introduktion till ämnet neurofysiologi med tyngdpunkt på funktioner och mekanismer av särskild betydelse för kognitionsvetenskap. Under kursen avhandlas moderna neurofysiologiska metoder och modellstudier inom ett flertal organisationsnivåer från enskilda celler till integrerade hjärnfunktioner, grundläggande elektrofysiologiska egenskaper hos excitabel vävnad i allmänhet och neuron i synnerhet, cellulär kommunikation (i synnerhet synaptisk kommunikation), neurobiologiskt underlag för plasticitet och minnesmekanismer, egenskaper hos sensoriska neuron och system (i synnerhet somatosensoriska systemet och synsystemet), och funktionell specialisering i hjärnbarken. Vidare avhandlas sensorimotorisk kontroll, affektiva funktioner och neurofysiologiskt underlag för verbal kommunikation. Slutligen ingår i kursen det neurobiologiska underlaget för medvetande, sömn och vakenhet,

I kursen ingår också en moment för att medvetandegöra studenten om utbildningens användbarhet och förbereda dem för de krav de kommer att möta i dagens och morgondagens arbetsliv.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna:
  •  redogöra för grundläggande egenskaper hos excitabel vävnad i allmänhet och hos neuron i synnerhet.
  •  redogöra för cellulär kommunikation och i synnerhet synaptisk kommunikation.
  •  redogöra för sensorisk transduktion av mekaniska, kemiska elektaromagnetiska stimuli.
  •  redogöra för organisationen av det somatosensoriska systemet och synsystemet. 
  •  redogöra för affektiva funktioner och deras beroende av specifika hjärnområden.
  •  redogöra för  fysiologiska underlaget för sömn och vakenhet.
Fördighet och förmåga

Studenterna ska kunna 
  • Beskriva omvärldens förändrade krav på Kognitionsvetenskaplig kompetens samt förhålla sig till dessa.

Värdiringsförmåga och förhållningssätt

Studenterna ska kunna
  • Bedöma ett fynd eller teoris relevans eller vetenskaplighet

Behörighetskrav


Förkunskapskrav
Följande kurser Perception(7,5), Kunskap och minne (7,5 hp), Handling (7,5hp) på det kongnitionsvetenskapliga programmet eller motsvarnde.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer och seminarier. Seminarier och gruppövningar kan, där så anges, vara obligatoriska och examinerade.

Rätten att erhåla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstilfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Indviduell examinationen sker via tentamina(salstentamen),samt kriftlig inlämningsuppgift.
Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga prover/proven och alla obilgatoriska moment är godkända. Betygsskalen består av betygen Godkänd, Väl Godkänd elle Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. för studerande som inteblivit godkänd vid orinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetes "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två efter första registreringstillfället.
Tillgodoräknande
Student har rätt att få provat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och fördigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknade för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina.
Mer information om tillgodoräknade finns på Umeå universitets studentwebb, WWW.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknade kan överklagas (Högskoleförordninen 12 kap) till Överkalagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 23

Purves Dale
Neuroscience
5th ed.(eller senare): Sunderlan, Mass. : Sinauer: cop. 2008: 857s. +(52 s.) :
ISBN: 978-0-87893-697-7 (hardcover : alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 23

Purves Dale
Neuroscience
4th ed. : Sunderland, Mass. : Sinauer : cop. 2008 : 857 s. + (52 s.) :
ISBN: 978-0-87893-697-7 (hardcover : alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album