Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv Neurovetenskap II, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Neuroscience II

Denna kursplan gäller: 2017-05-29 och tillsvidare

Kurskod: 3KO001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 2008-03-25

Reviderad av: Programkommittén för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 2017-06-01

Innehåll

Kursens mål är att ge en översikt över modern kognitiv neurovetenskap. Kursens tyngd-punkter ligger inom neurovetenskaplig metodik och neurofysiologisk kunskap om kognitiva funktioner hos människan. Kursen huvudsakliga innehåll rör avancerade beteenden med avseende på planering, nyttjande av sensorisk information och exekutiv kontroll.

I Kursen ingår också ett moment för att medvetandegöra studenten om utbildningens användbarthet och förbereda dem för de krav de kommer att möta i dagens och morgondagens arbetsliv.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten:
 • Kunna redogöra för tekniker for hjärnavbildning med särskild tyngdpunkt på FMRI.
 • Kunna översiktlig redogöra för neurofysiologiska metoder för att registrera och stimulera hjärnbarksaktivitet.
 • Kunna redogöra för visuell och auditiv perception och associerade hjärnprocesser.
 • Kunna översiktlig regdogöra för moderna teorier för motorisk kontroll.
 • Kunna redogöra för kontroll av och hjärnsystem för uppmärksamhet.
 • Kunna översiktligt redogöra för fysiologin och teorierna bakom deklarativa minnen och procedurminnen.
 • Kunna redogöra för de s.k. arbetsminnena.
 • Kunna redgöra för exekutiva kontrollsystem.
 • Kunna översiktligt redogöra för hemisfärisk asymmetri och könsbetingade skillnader i hjärnans struktur och funktion.
 • Kunna översiktligt redogöra för neurofysiologiska korrelat till medvetande.
Färdighet och förmåga
Studenterna ska kunnna
 • Beskriva användbarheten av kognitionsvetenskapliga komptens i arbetslivet
Värderingsförmåga och förhållangssätt
Studenterna ska kunna
 • Bedöma ett fynd eller teoris relevans eller vetenskaplighet

Behörighetskrav

Följande kurser ”Perception” (7,5 hp), ”Kunskap och minne” (7,5 hp), ”Handling” (7,5 hp).
 ”Kognitiv neurovetenskap I” (7,5 hp) på det kognitionsvetenskapliga programmet eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer och seminarier. Seminarier och gruppövningar kan, där så anges, vara obligatoriska och examinerade.
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Individuell examination sker via tentamina (salstentamen), samt aktivt deltagande i examinerade seminarier. Studerande som underkänts i seminarium examineras genom skriftlig kompletteringsuppgift.
Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan bedtår av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle enligt Universitetets godkänt resutltat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen. Student har rätt att provas på sammma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande.
Student har rätt att få provat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och fördigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina.
Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå Universitets studentwebb, WWW.student.umu.se, och i hägskoleförordningen (6 Kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 23

Purves Dale
Principles of cognitive neuroscience
Sunderland, Mass. : Sinauer Associates : cop. 2008 : 757, [62] s. :
ISBN: 978-0-87893-694-6 (clothbound)
Se bibliotekskatalogen Album

Cognitive neuroscience : the biology of the mind
Gazzaniga Michael S., Ivry Richard B., Mangun George R., Steven Megan S.
3. ed. : New York : Norton : cop. 2009 : xx, 666, [65] s. :
ISBN: 0-393-11136-9
Se bibliotekskatalogen Album

Egidius Henry
PBL och casemetodik : hur man gör och varför
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 96 s. :
ISBN: 91-44-01187-3
Se bibliotekskatalogen Album