Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning 1, 4,5 hp

Engelskt namn: Clinical education 1

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 3LO060

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-06-14

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2018-02-21

Innehåll

Kurserna VFU 1-4 innebär verksamhetsförlagd undervisning inom logopedens olika arbetsområden, där progressionen är tydlig och kraven på studenternas självständighet successivt ökar. Kurserna syftar till att studenten under handledning (av yrkesverksamma logopeder) skall förvärva och utveckla sina grundläggande kliniska färdigheter, professionella förhållningssätt, förmåga att dokumentera, samverka och ta ansvar.

VFU 1 sker inom logopedisk barnverksamhet där studenten under handledning får insikt i och erfarenhet av kartläggning, analys, diagnostisering samt åtgärder/behandling avseende barn med tal- och/eller språkstörning.

Under kursen arbetar studenten med patienter vid nybesök, uppföljning och behandling. I undervisningen ingår även auskultationer samt deltagande vid andra patientrelaterade aktiviteter som kan ingå i logopedens arbete.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Studenten ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar innan praktik i hälso- och sjukvården. Om studenten väljer att inte genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet kommer det att påverka möjligheterna att genomföra utbildningen

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten med handledning kunna:
* Beskriva patientens förmågor och begränsningar och relatera dessa till en teoretisk bakgrund

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten med handledning kunna:
* Inhämta relevant anamnes
* Välja ut relevanta test och/eller undersökningsmaterial utifrån frågeställning och patientens svårigheter, samt genomföra dessa
* Genomföra klinisk analys, bedömning och logopedisk diagnostisering
* Planera, genomföra och utvärdera ändamålsenliga logopediska åtgärder utifrån patientens svårigheter och situation, vilket kan innefatta direkt    behandling, instruktion i självträning eller indirekta åtgärder (konsultation, handledning och teamsamarbete)
* Bedöma behov av kommunikationshjälpmedel/-stöd
* Informera och ge råd till patient, närstående, team, nätverk och/eller andra involverade personer om aktuell bedömning eller behandling
* Formulera journalanteckningar på ett för ändamålet korrekt sätt
* Uppvisa förmåga till klinisk färdighet vid bedömning och behandling enligt fastställda kriterier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten:
* Uppvisa förmåga till professionellt förhållningssätt i möte med patienter och närstående enligt fastställda kriterier
* Uppvisa förmåga till samverkan och ansvarstagande enligt fastställda kriterier
* Visa förmåga till reflektion över de egna insatserna i patientmötet samt kunna redogöra för dessa utifrån ett helhetsperspektiv

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-2, genomgångna kurser i termin 3 samt genomgången kurs Tal- och språkstörningar hos barn, 12 hp och Teckenkommunikation 1,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom auskultationer och kliniskt patientarbete under handledning. Den sker i par eller liten grupp ute på logopedisk mottagning alternativt inom annan logopedisk verksamhet. Undervisningen kan även innebära arbete med patientfall eller annan patientrelaterad aktivitet. All verksamhetsförlagd undervisning kräver aktiv närvaro av studenten.

Examination

Kursen examineras individuellt av examinator utifrån handledarens bedömning av student i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studentens förmåga till kliniska färdigheter vid bedömning och behandling, professionellt förhållningssätt, samverkan och ansvarstagande samt dokumentationsförmåga värderats utifrån uppställda kriterier. I tveksamma fall görs bedömning gemensamt av handledare och examinator.

Aktivt deltagande vid avslutande VFU-seminarium alternativt inlämning av skriftlig rapport efter avslutad VFU.

Student som ej blivit godkänd i VFU 1 har rätt att genomgå ytterligare ett utbildningstillfälle i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 21 §.  Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas i enlighet med Högskolelagen 1 kap 4§.  Student som ej blivit godkänd vid första examinationen erbjuds stödåtgärder innan och under andra utbildningstillfället, för att om möjligt förhindra att studenten tvingas avbryta sin utbildning. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Student som på grund av medicinska eller sociala skäl varit frånvarande från undervisningen upp till 25% kan få kursen godkänd om handledare och examinator bedömer att studenten har uppnått de färdigheter som krävs för godkänd kurs.

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt upprättar programrådet en individuell handlingsplan där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 9

Referenslitteratur

Professionellt föräldrasamarbete
Jensen Elsebeth, Jensen Helle, Claesdotter Annika
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 184 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-09368-7
Se Umeå UB:s söktjänst