"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förvärvade tal- språk- och sväljstörningar 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Acquired speech-, language- and swallowingdisorders 1

Denna kursplan gäller: 2017-06-12 och tillsvidare

Kurskod: 3LO061

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-06-14

Innehåll

Kurserna Förvärvade tal- språk och sväljstörningar 1 och 2 innebär en fördjupning och tillämpning av kunskaper förvärvade inom ämnesområdena lingvistik, psykologi, medicin och logopedi och skall utveckla studentens förmåga att integrera och använda dessa i teori och i senare klinisk tillämpning.

I del 1 beaktas bakomliggande teorier kring förvärvade språkstörningar hos vuxna, hjärnans språkfunktioner och konsekvenser vid skador på dessa. Kursen innebär även en fördjupning inom användandet av ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), kunskap om diagnostik, testmetoder och intervention vid förvärvade språkstörningar samt logopedens roll i vårdkedjan.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna

• självständigt redogöra för olika teoretiska synsätt inom afasiologin och för aktuella teorisystem, för beskrivning av afasisyndrom samt reflektera över vilka konsekvenser de olika teorierna har för diagnos och behandling.
• definiera och diagnostisera förvärvade språkstörningar hos vuxna med hänsyn till bakomliggande problematik och personliga faktorer
• utifrån aspekterna tal, språk och kognition differentialdiagnostisera afasi mot apraxi/dysartri/demens/högerhemisfärskador
• självständigt kunna redogöra för olika symtom vid afasisyndrom
• relatera språkliga problem till övriga förmågor
• diskutera flerspråkighet i relation till kommunikationsprocessen och förvärvade språkstörningar
• översiktligt redogöra för olika typer av demenssjukdomar samt språkliga symtom vid dessa

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten i undervisningssituation visa förmåga att

• utifrån teoretiskt underbyggda argument samt personens situation självständigt diskutera val av test och undersökningsmetod för diagnostisering av förvärvade språkstörningar hos vuxna, samt beskriva, tolka och utvärdera dessa
• identifiera och beskriva symtom samt effekter av olika typer av afasi
• utifrån test- undersökningsresultat kunna planera och motivera olika typer av åtgärder för att underlätta kommunikation och förbättra kommunikationsförmågan
• sätta upp behandlingsmål och exemplifiera hur de kan utvärderas
• argumentera för val av användande av tekniska hjälpmedel eller andra AKK-metoder
• med olika tekniker stödja kommunikationen hos en person med afasi
• ge råd och information om kommunikationsstödjande åtgärder eller språklig stimulans till patient, närstående samt personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med förvärvade språkstörningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga att

• visa insikt och förståelse för individers och närståendes situation i samband med olika typer av förvärvade kommunikationsstörningar
• självständigt söka och kritiskt värdera vetenskaplig evidens och information inom området
• i gruppen diskutera förhållningssätt och pragmatiska aspekter på grava kommunikationsstörningar
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper inom området
 

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-2 samt genomgångna kurser i termin 3 eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, patientfall, aktivitet på nätbaserad lärplattform, workshops och kliniska seminarier. Alla kursmoment utom föreläsningar förutsätter aktiv medverkan. 

Examination

Kursen examineras i form av skriftligt prov, aktivitet på nätbaserad lärplattform, gruppövningar samt seminarier. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när samtliga examinerande uppgifter är godkända. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 24

Obligatorisk

Augmentative and alternative communication : supporting children and adults with complex communication needs
Beukelman David R., Mirenda Pat
4. ed. : Baltimore : Paul H. Brookes Pub. : cop. 2013 : 593 s. :
ISBN: 9781598571967
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 15-18

Aphasia and related neurogenic communication disorders
Papathanasiou Ilias, Coppens Patrick
Second edition. : Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning : [2016], 2017 : xvii, 571 pages :
ISBN: 9781284077315
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och annat skriftligt material kan tillkomma
. :

Referenslitteratur

Chapey Roberta
Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders
5. ed. : Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins : c2008 : xvii, 1091 p. :
ISBN: 0781769817
Se Umeå UB:s söktjänst

Afasi och samtal : goda råd om kommunikation
Corneliussen Margit, Frylmark Astrid
1. uppl. : Härnösand : OrdAF : 2010 : 96 s. :
ISBN: 978-91-978396-3-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Logopedi
Lyons Lena, Hartelius Lena
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 540 s. :
ISBN: 978-91-44-03886-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Kohnert Kathryn
Language disorders in bilingual children and adults
Second edition. : San Diego : Plural Publishing : cop. 2013 : xv, 339 pages :
ISBN: 9781597565349
Se Umeå UB:s söktjänst

Aphasia rehabilitation : the impairment and its consequences
Martin Nadine, Thompson Cynthia K.., Worrall Linda.
San Diego : Plural Pub. : cop. 2008 : 277 s. :
ISBN: 9781597561624
Se Umeå UB:s söktjänst

Murdoch B. E.
Acquired speech and language disorders : a neuroanatomical and functional neurological approach
2 ed. : Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell : cop. 2010 : 375 s. :
ISBN: 9780470025673
Se Umeå UB:s söktjänst

Supporting communication for adults with acute and chronic aphasia
Simmons-Mackie Nina., King Julia M., Beukelman David R.
Baltimore, Md. : Paul H. Brookes Pub. : c2013. : 346 s. :
ISBN: 9781598572681
Se Umeå UB:s söktjänst