Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Stamning, 4,5 hp

Engelskt namn: Stuttering

Denna kursplan gäller: 2017-06-12 och tillsvidare

Kurskod: 3LO063

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-06-14

Innehåll

Kursen innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter förvärvade på grundnivå inom huvudområdena logopedi, medicin, lingvistik och psykologi och skall ytterligare utveckla studentens förmåga att självständigt integrera och använda dessa såväl i teori som vid klinisk tillämpning. Följande aspekter behandlas

• teorier om uppkomst, utveckling och behandling av stamning och skenande tal hos barn, ungdomar och vuxna
• diagnostik av stamning och skenande tal hos barn, ungdomar och vuxna
• interventionstekniker i relation till graden av problem och psykosocialt sammanhang
• indirekt och direkt behandling individuellt och i grupp inklusive
föräldrakontakt och samtal
• somatiska, intrapsykiska, interpersonella och sociala faktorers inverkan på kommunikations-processen

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
• definiera olika stamningsvarianter och skenande tal
• redogöra för teorier om orsaker till stamning och skenande tal
• redogöra för tidigare och aktuell forskning om stamning och skenande tal
• beskriva och reflektera kring olika behandlingsmodeller med eller utan tekniska hjälpmedel, individuellt eller i grupp 
• beskriva samarbete med andra yrkeskategorier
• beskriva indikationer för remittering till annan specialist
• beskriva hur kön och etnicitet kan påverka patientens upplevelse av sitt tal och omgivningens reaktioner på talet.
• beskriva stamningsföreningars och självhjälpgruppers arbete

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten visa fördjupad färdighet och förmåga att självständigt
• analysera stamning och skenande tal perceptuellt
• utifrån art och grad av störningar i talets flyt, artikulation och hastighet differentialdiagnostisera mellan stamning och skenande tal
• ställa diagnos utifrån individens verbala produktion, fysiska och psykiska reaktioner samt dennes kommunikativa förmåga och behov
• visa färdigheter att planera ändamålsenlig, individualiserad terapi utifrån patientens ålder, motivation, personlighet, och allmänna livssituation
• ge information, rådgivning och vägledning till patienten, föräldrar, lärare och förskolepersonal på föräldrars uppdrag.
• kunna demonstrera olika stamningstyper och behandlingstekniker
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kunna ansvara för den egna kunskaps- och färdighetsutvecklingen inom området
• att reflektera över egna och andras reaktioner på självproducerad stamning i sociala sammanhang
• självständigt söka och kritiskt värdera vetenskaplig evidens och information inom området

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-4 (120 hp) samt genomgångna kurser i termin 5 eller motsvarande. Kunskaper i engelska och svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier på grundnivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, kliniska seminarier, workshops, laborationer och gruppövningar. Alla kursmoment utom föreläsningar förutsätter aktivt deltagande och är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras i form av skriftligt prov, aktivitet på nätbaserad lärplattform, workshops, muntliga och skriftliga redovisningar i samband med gruppövningar och seminarier. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. I de fall obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas ersätts de med annan uppgift, vars omfattning och innehåll står i proportion till det missade obligatoriska momentet (Umeå universitets regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå, avsnitt 7.8). I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 24

Obligatorisk

Guitar Barry
Stuttering : an integrated approach to its nature and treatment
4. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : [2013], cop. 2014 : vii, 376 p. :
ISBN: 9781608310043
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Logopedi. (Sid 433-456)
Hartelius L, Nettelbladt U, Hammarberg B
Studentlitteratur : 2008 :
Obligatorisk

Cluttering : current views on its nature, diagnosis, and treatment
Van Zaalen Yvonne., Reichel Isabella.
Bloomington, IN : IUniverse Inc : 2015. : xviii, 291 p. :
ISBN: 9781491743263
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, stencilier och informationsmaterial, ca 200 sidor

Referenslitteratur

Lundberg Anders
Stamning : grundbok för behandlare
1. uppl. : Göteborg : Lianen konsult : 1999 : 390 s. :
ISBN: 91-630-7903-8
Se bibliotekskatalogen Album

How to talk so kids will listen & listen so kids will talk
Faber Adele, Mazlish Elaine, Coe Kimberley Ann
1. Scribner ed. : New York : Scribner : 2012 : 345 s. :
ISBN: 9781451663884
Se bibliotekskatalogen Album