"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Logopedi - Verksamhetsförlagd utbildning 2 med administration och juridik, 7,5 hp

Engelskt namn: Speech and Language Pathology - Clinical Education 2 with Administration and Legislation

Denna kursplan gäller: 2018-09-10 och tillsvidare

Kurskod: 3LO068

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-11-29

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2018-02-21

Innehåll

Kursen består av två moment. Moment 1: Administration och juridik och moment 2: Verksamhetsförlagd utbildning.

Moment 1 (Administration och juridik): Momentet bygger på och är en fördjupning av tidigare inhämtad kunskap och erfarenhet av i såväl teori som klinisk praktik gällande terapeutiskt/professionellt förhållningssätt och klinisk praktisk kunskap om lagar och förordningar som styr svensk sjukvård.

Moment 2 (Verksamhetsförlagd utbildning): Kurserna VFU 1-4 inom logopedprogrammet innebär verksamhetsförlagd undervisning inom logopedens olika arbetsområden, där progressionen är tydlig och kraven på studenternas självständighet successivt ökar. Kurserna syftar till att studenten under handledning (av yrkesverksamma logopeder) skall förvärva och utveckla sina grundläggande kliniska färdigheter, professionella förhållningssätt, förmåga att dokumentera, samverka och ta ansvar.

VFU 2 sker inom neurologopedisk verksamhet där studenten under handledning får insikt i och erfarenhet av kartläggning, analys, diagnostisering samt åtgärder/behandling avseende vuxna med förvärvade tal-, språk- och/eller sväljstörningar. Under kursen arbetar studenten med patienter vid nybesök, uppföljning och behandling, vilket kan ske i såväl slutenvård som på en mottagning. I undervisningen ingår även auskultationer samt deltagande vid andra patientrelaterade aktiviteter som till exempel team ronder, vårdplanering eller närståendesamtal.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Studenten ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar innan praktik i hälso- och sjukvården. Om studenten väljer att inte genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet kommer det att påverka möjligheterna att genomföra utbildningen.

Förväntade studieresultat

Moment 1, 3 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten visa fördjupad kunskap och förståelse om:
 

 • hur hälso- och sjukvårdens organisation formas utifrån lagstiftning, landstingspolitiska beslut och verksamhetsrationella krav
 • betydelsen av kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården inklusive vårdprogram för logopedisk verksamhet
 • begreppet evidensbaserad medicin som uttryck för kraven på "vetenskap och beprövad erfarenhet"
 • konsultation inom logopedi
 • möjligheter och begränsningar för myndighetsöverskridande samarbete (skola, socialtjänst m.m.)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten visa färdighet i att:
 

 • förstå kvalitetskrav, skyldigheter, yrkesansvar mm som följer med legitimationen, t ex föra patientjournaler på ett rättsenligt sätt samt tolka journaler professionellt, analysera ansvaret vid utfärdandet av logopediska intyg och utlåtande, göra prioriteringar av patienter, lägga upp och arbeta med planeringslistor
 • använda sig av remissförfaranden
 • analysera landstingets ansvar för hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1983:387) av betydelse i logopedens arbete, särskilt patientens rätt till informerat samtycke i samråd med sjukvårdspersonal
 • analysera kommunens ansvar och patientens rätt till särskilda stödinsatser enligt lagen (1993:387) om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) som kan ha betydelse i logopedens arbete

Moment 2, 4,5 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten med ökad självständighet kunna:
 

 • redogöra för patientens begränsningar i social och professionell delaktighet till följd av sin/-a funktionsnedsättningar.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten med ökad självständighet kunna:
 

 • Inhämta relevant anamnes.
 • Välja ut relevanta test och/eller undersökningsmaterial utifrån frågeställning och patientens svårigheter, samt genomföra dessa.
 • Genomföra klinisk analys, bedömning och logopedisk diagnostisering.
 • Resonera kring tänkbara orsaker till patientens problematik.
 • Bedöma svårigheterna ur ett helhetsperspektiv och ta ställning till indikationer för vidareremittering.
 • Planera, genomföra och utvärdera ändamålsenliga logopediska åtgärder utifrån patientens svårigheter och situation, vilket kan innefatta direkt behandling, instruktion i självträning eller indirekta åtgärder (konsultation, handledning och team samarbete).
 • Bedöma behov av och introducera alternativa och kompletterande kommunikationssätt för patienten och närstående.
 • Informera och ge råd till patient, närstående, team, nätverk och/eller andra involverade personer om aktuell bedömning eller behandling.
 • Formulera journalanteckningar på ett för ändamålet korrekt sätt.
 • Analysera, sammanställa och redovisa information och redovisa den skriftligt och muntligt.
 • Uppvisa förmåga till klinisk färdighet vid bedömning och behandling enligt fastställda kriterier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten:
 

 • Uppvisa förmåga till professionellt förhållningssätt i möte med patienter och närstående enligt fastställda kriterier.
 • Uppvisa förmåga till samverkan och ansvarstagande enligt fastställda kriterier.
 • Visa förmåga till reflektion över de egna insatserna i patientmötet samt kunna redogöra för dessa utifrån ett helhetsperspektiv.
 • Resonera kring egen kommunikativ förmåga och hur den kan påverka förhållandet till patienten i en behandlingssituation.

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-3, genomgångna kurser i termin 4 med godkänd VFU1, 4,5 hp samt genomgången kurs Förvärvade tal-, språk- och sväljstörningar 2, 9 hp eller motsvarande
 

Undervisningens upplägg

Moment 1: Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbete och avslutande seminarier. Moment 2: Undervisningen sker genom auskultationer och kliniskt patientarbete under handledning. Den sker i par eller liten grupp ute på logopedisk mottagning alternativt inom annan logopedisk verksamhet. Undervisningen kan även innebära arbete med patientfall eller annan patientrelaterad aktivitet. All verksamhetsförlagd undervisning kräver aktiv närvaro av studenten.

Examination

Moment 1: Examination sker i form av inlämnande av skriftlig uppgift som även redovisas muntligt i seminarieform, denna uppgift berör en situation eller ett problem från någon praktikplats och studenten relaterar detta till om det finns regler om hur detta skall hanteras. Frågeställningen, situationen eller problemet skall analyseras ur administrativ och/eller juridisk synvinkel. I det examinerade seminariet diskuteras också ett case som lämnas ut i förväg. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Moment 2: Kursen examineras individuellt av examinator utifrån handledarens bedömning av student i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studentens förmåga till kliniska färdigheter vid bedömning och behandling, professionellt förhållningssätt, samverkan och ansvarstagande samt dokumentationsförmåga värderats utifrån uppställda kriterier. I tveksamma fall görs bedömning gemensamt av handledare och examinator.

Aktivt deltagande vid avslutande VFU-seminarium alternativt inlämning av skriftlig rapport efter avslutad VFU.

Student som ej blivit godkänd i VFU 2 har rätt att genomgå ytterligare ett utbildningstillfälle i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 21 §. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas i enlighet med Högskolelagen 1 kap 4§.  Student som ej blivit godkänd vid första examinationen erbjuds stödåtgärder innan och under andra utbildningstillfället, för att om möjligt förhindra att studenten tvingas avbryta sin utbildning. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Student som på grund av medicinska eller sociala skäl varit frånvarande från undervisningen upp till 25 % kan få kursen godkänd om handledare och examinator bedömer att studenten har uppnått de färdigheter som krävs för godkänd kurs.

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt upprättar programrådet en individuell handlingsplan där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom logopedprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 37

Kompendium Webbplatser