Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsmetodik i logopedi, 3 hp

Engelskt namn: Research methods in Speech-language pathology

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3LO071

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-11-29

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2019-03-18

Innehåll

Inom kursen tillämpas kunskaper inom forskningsmetodik, statistik och vetenskaplig presentation förvärvade på grundnivå i ett logopediskt sammanhang. Kritisk värdering av litteratur och noggrant beaktande av forskningsetiska aspekter behandlas utifrån deras centrala roll i planering, genomförande, analys och rapportering av vetenskapliga studier.
 
Kursen behandlar:
 
 • värdering av tidigare rapporterade resultat, tillämpningen av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder inom logopedisk forskning
 • praktiska aspekter på insamling, bearbetning och tolkning av data, samt forskningsetik i genomförande av patientnära studier, och i rapportering av resultat

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
 • översiktligt redogöra för hur kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder används inom medicinsk och beteendevetenskaplig forskning
 • redogöra för faktorer att ta i beaktande i valet av forskningsmetod
 • beskriva de vanligaste metoderna för insamling, bearbetning, redovisning och tolkning av kvantitativa data
 • redogöra för hur begreppen validitet och reliabilitet definieras och används inom kvantitativa studier, samt metoder för att säkerställa hög validitet och reliabilitet
 • redogöra för när och på vilket sätt användande av en kontrollgrupp är nödvändig för att en kvantitativ studies resultat ska anses vara säkerställda
 • beskriva översiktligt hur en kvalitativ studie planeras och genomförs
 • redogöra för de grundläggande etiska principer som utgör riktlinjer för medicinsk och beteendevetenskaplig forskning
 • beakta de forskningsetiska plikter och regler som finns i relation till patientnära forskning
 
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
 • formulera en forskningsplan för ett projekt med grund i litteratur med god vetenskaplig kvalitet
 • utvärdera etiska frågeställningar inom ett forskningsprojekt och förklara hur dessa frågor bör hanteras i genomförandet av projektet
 • förbereda information om ett forskningsprojekt som är riktad till deltagare i en vetenskaplig studie
 • förbereda en blankett för skriftligt medgivande till deltagande i forskningsprojekt
 • kunna identifiera vilka faktorer som en studies design måste beakta för att möta en studies mål eller frågeställning, inklusive behov av en kontrollgrupp
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
 • kritiskt värdera litteratur utifrån hur de behandlar forskningsetiska aspekter inom planering, genomförande, analys och rapportering av vetenskapliga studier

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-5 (150 hp) samt genomgångna kurser i termin 6 eller motsvarande. Kunskaper i engelska och svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier på grundnivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och en workshop.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång genom skriftliga individuella tentamina i lärplattform och en inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften ska vara en individuellt författad skriftlig forskningsplan som beskriver en väl vald vetenskaplig metod där forskningsetiska aspekter tas i beaktande och som svarar upp mot en given forskningsbakgrund. Till forskningsplanen skall också bifogas informationsblad till deltagare och medgivandeformulär för det tänkta projektet. Som betyg används en tvågradig betygsskala, Godkänd eller Underkänd. Betyget sätts först när alla ingående moment är godkända. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger måste i enlighet med ovan beskrivna regler för omtentamen avbryta studierna. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.