Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Attack och försvar, 13,5 hp

Engelskt namn: Attack and Defence

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3MB029

Högskolepoäng: 13,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Programrådet för läkarutbildningen, 2012-06-11

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Det övergripande målet med undervisningen är att ge grundläggande kunskap om mikroorganismer och virus samt principer för patogenes och människans försvar mot infektioner. Dessa kunskaper ger förutsättningar att förstå immunsystemets verkningsmekanismer, diagnostiska metoder samt prevention och behandling.  I kursen ingår också mekanismer för överkänslighetsreaktioner och transplantationsavstötning.  Målet är att de studerande med dessa baskunskaper och med ett vetenskapligt förhållningssätt, nu och i framtiden, ska kunna följa kunskapsutvecklingen inom området. Kursen omfattar också analys av vetenskapliga arbeten samt professionell utveckling i form av konsultation steg 2, icke verbal kommunikation, värdegrundsfrågor samt bemötande ur ett transkulturellt perspektiv.

Kursen är indelad i följande moment:

Skriftligt prov (8 hp)
Obligatoriska moment (5,5 hp)

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:

- grundläggande principer inom prokaryot cell- och molekylärbiologi
- förekomst, struktur, klassificering och egenskaper hos ett urval av medicinskt viktiga virus, bakterier, parasiter och svampar
- principer för mikrobiell patogenes och virulens, hur olika symptom uppkommer och hur värd och parasit interagerar samt mekanismer för persistenta infektioner och zoonoser
- betydelse och förekomst av normal mikrobiota (normalflora)
- principer för diagnostik av mikroorganismer
- mekanismerna för värdens skydd mot infektion
- mikroorganismers immunmodulerande förmåga och konsekvenserna av defekter i infektionsförsvaret
- verkningsmekanismer och resistensmekanismer vid behandling av mikrobiellt orsakade infektioner
- grundläggande principer för vaccinutveckling och mikrobiella infektioners inverkan vid vaccination
- mekanismerna för överkänslighetsreaktioner och transplantationsavstötning
- immunologiska reaktioner mot tumörvävnad och hur dessa kan användas terapeutiskt/diagnostiskt
- principer för och betydelse av infektionsepidemiologi
- principer och rutiner kring smittspårning, smittoöverföring, anmälning av smittsamma sjukdomar samt profylaktiska åtgärder (livsmedelshygien, vattenhygien)
- den patientcentrerade konsultationsprocessen
- kunna grundläggande etiska och kommunikativa riktlinjer för framgångsrikt teamsamarbete 
- kunna diskutera och reflektera över hur individens bakgrund, värdegrund, erfarenheter och föreställningar samt hur icke verbal kommunikation påverkar bemötandet i relationer med andra
- ha kännedom om betydelsen av hur maktstrukturer kan påverka kommunikation och samarbete

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
    
- utföra aseptiskt handhavande av mikroorganismer för odling, kvantifiering och analys
- kritiskt granska och diskutera fakta, företeelser och frågeställningar inom kursens olika ämnesområden.
- föra ett aktivt undersökande/utforskande samtal samt ge och ta emot konstruktiv kritik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- analysera och reflektera över sin läkarroll i relation till patienter och deras anhöriga utifrån ett etiskt perspektiv
- reflektera över värdegrundsfrågor och kommunikation för att kunna möta och hantera krav och utmaningar i olika vårdsituationer

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs Cellens struktur och funktion, samt moment 1, 3 och 4 från Organsystemens struktur och funktion eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda case- seminarier, gruppövningar, hemuppgifter, demonstrationer och litteraturstudier.  Dessutom ingår moment, som ger tillfälle till praktisk tillämpning av kunskapsinnehållet t ex via laborationer och handledarledda gruppträffar. Obligatoriska läraktiviteter utöver upprop är den undervisning som markerats som obligatorisk i schema. 
 
Vid ej godkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana ska i första hand erbjudas under pågående kurs. När det gäller obligatoriska moment, som inte kan ersättas med en alternativ uppgift eller upprepas för enstaka studenter, kan ett förnyat genomförande behöva förläggas till efterföljande kurs.

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Lärandestöd i form av självskattning av studentens kunskapsnivå kan förekomma.

Examination

I kursen examineras teoretiska kunskaper genom ett skriftligt prov. I kurskraven ingår också godkända prestationer på obligatoriska undervisningsmoment. Professionell utveckling examineras genom aktivt deltagande i olika övningar och uppgifter som genomförs under de obligatoriska momenten.

Student som ej har godkänt resultat på ordinarie prov erbjuds ett förnyat prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därefter hänvisas till nästa ordinarie provtillfälle.

På det skriftliga provet samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos programkommittén, få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande att gå om kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Vid praktiska moment äger ansvarig examinator rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske.  Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursupprop

Kursuppropet är obligatoriskt.
 
Befrielse från upprop kan endast ges av kurssamordnare vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kurssamordnaren.

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför den kliniska praktiken erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintregerade lärandet och som det också går
att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Kursen ersätter den tidigare kursen "Attack och försvar 12,7 hp" (3MB021).

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen "Attack och försvar, 12,7 hp" (3MB021) samt "Professionell utveckling, 0,8hp" (3ME042).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.