Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Molekylär genetik, 15 hp

Engelskt namn: Molecular Genetics

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 3MB031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2017-12-20

Innehåll

Kursens mål är att via föreläsningar samt praktiska övningar lära tillvägagångssätt för analys och utvärdering av molekylärgenetiska processer.

Moment 1, teori 10 hp
På kursen behandlas klassiska och molekylärgenetiska metoder för analys av prokaryota och eukaryota system. De klassiska metoderna inkluderar konjugations- och transduktionsanalys, kopplingsanalys av gener via tetradanalys, komplementationsanalys, mutantselektion samt suppressoranalys. De molekylärgenetiska metoderna inkluderar geninaktivering, punktmutationsanalys, analys av protein-protein- och protein-DNA-interaktioner samt metoder för studier av genprodukters uttryck och funktion. Förutom tillämpning av metoderna under laborationer och egna utformade experiment demonstreras metodernas användning i olika modellsystem via presentationer av forskningsprojekt vid institutionen. Kursen innehåller också genetisk och molekylärgenetisk problemlösning till hjälp för tolkning av experimentella primärdata och därmed bättre förstå vetenskapliga originalpublikationer.

Moment 2, laborationer 5 hp
Vid laborationer för exemplifiering av klassiska och molekylärgenetiska analysmetoder används de encelliga modellorganismerna Escherichia coli (prokaryot) samt Saccharomyces cerevisiae (eukaryot).

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten
- visa fördjupad kunskap om molekylärgenetisk teori och metodologi
- kunna tillämpa fundamentala principer för genetisk analys i haploida och diploida organismer
- kunna tillämpa ett stort antal molekylärgenetiska och molekylärbiologiska metoder
- självständigt kunna designa experiment för att med genetiska eller molekylärgenetiska metoder analysera biologiska frågeställningar
- kunna muntligt och skriftligt analysera och diskutera molekylärgenetisk originallitteratur och primära forskningsresultat på engelska
 

Behörighetskrav

90 hp från avslutade kurser varav minst 60 hp inom biovetenskap, inkluderande cellbiologi och molekylärbiologi samt minst 7,5 hp i vardera av genetik och mikrobiologi; 20 hp från avslutade kurser i kemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska. Undervisningen innefattas av föreläsningar, laborationer, litteraturstudier samt diskussion av molekylärgenetiska problem och vetenskaplig originallitteratur. Laborationer, problemlösning i molekylär genetik samt uppsatsdiskussioner är obligatoriska. Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om momentet vid ett senare tillfälle.
 

Examination

Teorimomentet (moment 1) examineras genom individuell skriftlig salstentamen och skriftligt grupparbete samt muntlig redovisning av grupparbete. Den individuella skriftliga salstentamen bedöms med något av resultaten underkänt (U), godkänt (G) eller väl godkänt (VG). Momentets övriga prov bedöms enbart med någotdera av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). Laborationsmomentet avslutas med skriftlig redovisning av laborationer. Betyg som ges på laborationsdelen är underkänd (U) och godkänd (G). För att uppnå betyget godkänd på skriftligt grupparbete (del av moment 1) och laborationsdel (moment 2) krävs att studenten muntligen redovisar eller lämnar in individuella skriftliga rapporter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen.

För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och vid den individuell skriftliga examinationen måste poängsumman utgöra ≥ 60% av maxantalet poäng. För betyget ”Väl godkänd” måste poängsumman vid den skriftliga examinationen utgöra ≥ 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om skäl föreligger.

Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om moment vid senare tillfällen.
 
Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Ett omprov erbjuds senast tre månader efter ordinarie prov, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Minst ett ytterligare omprov erbjuds inom ett år, s.k.uppsamlingsprov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter den studerande till kursansvarig för överenskommelse om eventuell extra omtentamen

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.