Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Avancerad biomedicin, 30 hp

Engelskt namn: Advanced Biomedicine

Denna kursplan gäller: 2017-09-04 och tillsvidare

Kurskod: 3MB032

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2017-11-07

Reviderad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2017-11-07

Innehåll

Kursen integrerar de fyra biomedicinska forskningsområden Infektion och immunologi, Ämnesomsättnings och ämnesomsättningssjukdomar, Cancer, och Neurovetenskap och sjukdomar i nervsystemet. Med hjälp av specifika exempel illustreras principer och mekanismer som reglerar normala cell- och organfunktioner, samt molekylära processer som leder till dysfunktion och sjukdom.

Kursen innehåller dessutom färdighetsmoment som litteratursökning, etiska aspekter av forskning och vetenskaplig arbete, epidemiologi och biostatistik samt bioinformatik.

Kursen är indelad i följande delmoment:
Infektion och Immunologi, inkl. Informationssökning 7 hp   
Cancer inkl. Bioinformatik, 7 hp   
Ämnesomsättningssjukdomar,  7 hp   
Neurovetenskap, inkl. Minisymposium,  7 hp   
Epidemiologi och Biostatistik, 2 hp   
 

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten:
 • ha förståelse för basala mekanismer i celler och organ och peka ut hur förändringar på molekylär nivå kan påverkar dessa mekanismer och därmed leda till olika sjukdomstillstånd.
 • kunna förstå och diskutera betydelse av molekylära förändringar för symtom, diagnos, och behandling av olika sjukdomstillstånd.
 • uppvisa färdigheter inom områden informationssökning och bioinformatik.
 • ha utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt med insikt om ansvar för det egna lärandet.
Efter momentet Infektion och immunologi skall studenten kunna
 • översiktligt redogöra för kroppens reaktioner vid infektion och inflammation.
 • ge exempel på olika infektionsstrategier och reflektera över dess samband med immunsystemets effektorfunktioner.
 • förklara sambandet mellan infektioner och följdsjukdomar/andra sjukdomar
Efter momentet Ämnesomsättningssjukdomar skall studenten kunna
 • redogöra för hur kroppen anpassar sig till metabola situationer som måltid, fasta och träning samt för hur anpassningen är reglerad på molekylär nivå
 • redogöra för hur fett transporteras i blodbanan samt blodfetters relation till ateroskleros
 • ge exempel monogena metabola sjukdomar samt kunna diskutera och dra slutsatser om de metabola förändringar som olika sådana sjukdomar ger
 • förklara begreppet insulinresistens och dess metabola konsekvenser inklusive betydelse för s.k. metabolt syndrom och typ II diabetes
 • diskutera olika kostregimer i relation till övervikt och diabetes
Efter momentet Cancer  och bioinformatik skall studenten kunna
 • peka ut och relatera  centrala cellbiologiska koncept som leder till cancer.
 • förklara cellulära processer som skiljer mellan en normal cell och en tumörcell.
 • skissera diagnostiska kriterier vid ett fåtal vanliga tumörsjukdomar.
 • ange och förklara strukturella mekanismer mellan en proto-oncogen och en onkogen.
 • jämföra metoder i hur dagens och morgondagens cancer patienter behandlas
Efter momentet Neurovetenskap skall studenten kunna
 • redogöra översiktligt för molekylära och cellulära principer som är viktiga för nervsystemets funktion. 
 • exemplifiera hur nervsystemet bearbetar, omvandlar och lagrar information
 • integrera och syntetisera teorier om orsaksmekanismer för ett urval av nervsystemets sjukdomar
Efter momentet Epidemiologi och Biostatistik skall studenten
 • förstå och tillämpa epidemiologisk design dvs. ekologisk design, tvärsnittstudie, fall-kontrollstudie och kohortstudie
 • tolka och beräkna mått på sjukdomsförekomst (prevalens, incidenstal och kumulativ incidens)
 • tolka och beräkna jämförande mått på sjukdomsförekomst (risk-, rate-, och odds ratio; attributrisk och etiologisk fraktion)
 • analysera ”bias” och ”confounding” i en epidemiologisk studie
 • vara orienterad om hur epidemiologiska analyser tillämpas till exempel rörande cancer och infektionssjukdomar.
 • planera och genomföra en experimentell studie, särskilt faktoriella försök och försök som baseras på upprepade mätningar.
 • analysera faktoriella försök med kontinuerligt utfall med envägs och flervägs variansanalys.
 • vara orienterad om metoder att analysera faktoriella försök där utfallet är av räknetyp (”counts”) eller binärt.
 • analysera försök med upprepade mätningar på utfallsvariabeln t.ex. tillväxtförsök

Behörighetskrav

180 hp varav minst 120 hp inom något av huvudområdena biomedicin, medicin, odontologi, molekylärbiologi, biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande. Avklarade kurser i kemi om minst 30 hp; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar och i studerandeaktiva former med case/PBL arbete, egna arbeten samt grupparbeten. Obligatorisk närvaro gäller på samtliga undervisningsmoment förutom föreläsningar. Undervisning på engelska kan förekomma. Undervisningen på Biostatistikmomentet innefattar ett antal laborationer där undersökningsplanering, genomförande av studie, analys inkluderat arbete med dator och lämplig programvara samt avrapportering tränas.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen på teorimomenten. Examination kan ske löpande under kursen och/eller i slutet av kursen. Studentens prestation bedöms i tregradig betygskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen. Student som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ett ytterligare tillfälle måste avbryta sina studier. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, eller del av en kurs har rätt att efter skriftlig begäran hos Programrådet för biomedicinprogrammet få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Vid eventuell frånvaro från obligatoriska undervisningstillfällen beslutar examinator om ersättningsuppgift lämnas eller om studenten ska göra om momentet vid senare tillfälle.

För att uppnå betyget ”Godkänd” krävs att studenten lämnar individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisad enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktivt deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till studenten eller gruppen.

För betyget ”Väl godkänd” på obligatoriska moment ska studenten utöver kraven för godkänt betyg visar på förmågan att använda ämnesspecifik terminologi samt kunna motivera sina bidrag . Betygsättning på hela kursen sker enligt den tregradiga betygskalan Väl godkänd (VG); Godkänd (G) och Underkänd (U).

För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska momenten vara godkända och poängsumman i samtliga delexaminationer måste vara minst 60 %. För betyget ”väl godkänd” på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända samt att poängsumman i minst tre utav fyra delexaminationen överstiga 80 %.

Undantag från 60 % (80 %) gränsen kan göras om synnerliga skäl föreligger.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå Universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina.
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas, (Högskoleförordningen 12 kap.) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. Skriftlig ansökan med bestyrkta kopior av kursbevis där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall inlämnas tillsammans med ansökan. Bara fullständiga ansökningar behandlas.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs för masterexamen på Biomedicinprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 36

Litteraturen är kopplad till den individuella inriktningen på fördjupningen och bör inkludera översiktsartiklar i ämnet samt originalreferenser i form vetenskapliga artiklar.