Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Basal och molekylär genetik, 15 hp

Engelskt namn: Basic and Molecular Genetics

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3MB035

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2018-10-01

Innehåll

Kursen består av tre moment:
Moment 1. Teoridel, 7.5 hp.
Momentet behandlar det genetiska materialets struktur, funktion och organisation hos eukaryota organismer samt skillnaderna gentemot prokaryota organismer. Metoder för bestämning av geners inbördes läge i genomet förklaras och olika mönster för nedärvning av ärftliga egenskaper beskrivs. Momentet fokuserar på transmissionsgenetik, geners och genoms struktur, genetiska modellsystem, genetisk styrning av livsprocesser samt faktorer och processer som påverkar en populations genetiska sammansättning. 

Moment 2. Laborationsdel 6.5 hp.
Momentet ger träning i genetisk och molekylärgenetisk arbetsmetodik.

Moment 3. Praktisk professionell träning (PPT) - Karriär och arbetsliv 1 hp.
Momentet behandlar marknadsföring samt etiska konsekvenser av genetiska tillämpningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
• visa kunskap i grundläggande genetik
• visa förståelse för hur nedärvningen styrs av molekylära mekanismer
• kunna redogöra för hur nedärvning studeras på cell- och organismnivå samt hur allelfrekvenser varierar i populationer beroende på olika faktorer
• visa förmågan att pröva, tolka och statistiskt utvärdera erhållna resultat
• visa färdighet i att studera, presentera och diskutera originallitteratur på engelska
• visa förmågan att reflektera över etiska problem vid tillämpning av genetisk kunskap
• kunna beskriva kund och kundbehov (B2C) samt industriell marknad (B2B) 

Behörighetskrav

20 hp i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 10 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska. Kursen består av föreläsningar, laborationer, projektarbete, litteraturstudier samt PPT i vilket ingår marknadsföring och diskussion av genetiska/etiska problem och vetenskaplig originallitteratur. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. All undervisning förutom föreläsningar och räkneövningar är obligatorisk (etikföreläsning med efterföljande diskussion är dock obligatorisk).

Examination

Teorimomentet avslutas med en skriftlig salstentamen på vilken ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). På laborationsdelen, PPT-momentet samt projektarbetet ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Betyg som ges på hela kursen är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller underkänd (U). För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 60% av maxantalet poäng. För betyget Väl Godkänd måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om synnerliga skäl föreligger. Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle. För att bli godkänd på hela kursen krävs att individuella skriftliga uppgifter är inlämnade inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktivt deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till sig eller till gruppen. 

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

Övergångsbestämmelser
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.