Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsskador, 7,5 hp

Engelskt namn: Occupational Diseases

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för hållbar hälsa

Beslutad av: fakultetsnämnd, 2009-06-15

Förväntade studieresultat

Kursens mål är att ge basal kunskap om epidemiologi (3p), yrkessjukdomar (3p) och värdering av vetenskapliga studier (1,5). Dessa avsnitt integreras, men beskrivs överskådligt nedan: Epidemiologi: Skillnaden mellan epidemiologi och experiment Studietyper (kohort, fall-kontroll, tvärsnittsstudie) Sjukdomsmått (incidens, prevalens, odds) Sjukdom och exponeringar: Hjärt-kärlsjukdom, särskilt hjärtinfarkt Cancer, särskilt cancer i luftvägar och lungor sjukdomar i rörelseorganen, särskilt tendiniter, myalgier och artros Följande exponeringar i arbetslivet och sjukdomar beskrivs särskilt: Vibrationer kärl och nervskador Repetetivt, tungt, ensidigt arbete och myalgier, tendiniter samt artros luftföroreningar och luftvägssjukdomar Publicering av vetenskapliga studier Hur man läser en artikel

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. Dispens kan ges från kravet Engelska A och Svenska B i den grundläggande behörigheten.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges på distans genom att ge övningsuppgifter som ska redovisas via e-mail. Undervisningen sker med s.k. case-metodik. Deltagarna får fall som man ska försöka lösa och samtidigt tillgång till viss litteratur. Man ska också själv undersöka möjligheterna till litteratursökning via databaser (som nås via internet). Varje uppgift gås igenom av lärare och delagarna får synpunkter på sina lösningar via e-mail.

Examination

Studentens prestation bedöms i en tvågradig betygsskala, Godkänd eller Underkänd.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 36

Grunderna i epidemiologi
Ahlbom Anders, Norell S
Studentlitteratur, Lund : Studentlitteratur :

Arbete och besvär i rörelseorganen
Hansson T, Westerholm Peter
2001 :

Westerholm Peter
Arbetssjukdom - skadlig inverkan - samband med arbete. Arbete och Hälsa 2002:15
2002 :