Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän vuxentandvård, 2 hp

Engelskt namn: Comprehensive Dentistry

Denna kursplan gäller: 2013-09-09 och tillsvidare

Kurskod: 3ME068

Högskolepoäng: 2

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: programrådet för odontologiska program, 2011-06-30

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2015-04-23

Innehåll

Kursen ges för utbytesstudenter inom tandläkarprogrammet, termin 8.
Träning i kliniskt odontologiskt omhändertagande, behandling och prognosbedömning av vuxna patienter, inkluderande revisionstandvård.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för tillämpad klinisk odontologi.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna tillämpa tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter vid undersökning av patienter samt vid diagnostisk av sjukdomstillstånd
 • kunna omvandla sina teoretiska kunskaper i kliniken och ge patienter adekvat vård och rådgivning utifrån den enskilde patientens tillstånd och förutsättningar
 • ha en helhetssyn på patienten i sin behandlingsplanering och därmed ta patientens medicinska, sociala och ekonomiska förhållanden i beaktning
 • kunna diagnostisera olika akuta tillstånd och ge adekvat vård
 • kunna sätta mål för behandling, samt bedöma behandlingstid
 • självständigt planera, genomföra och evaluera sitt kliniska arbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa ett professionellt förhållningssätt såsom förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper i kliniken
 • visa förmåga till teamarbete och samverkan med patienter och medarbetare
 • visa ett empatiskt förhållningssätt och förmåga att kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter, anhöriga och medarbetare
 • visa förmåga till helhetssyn vid behandling och därmed värna om och respektera patientens behov och autonomi.

Behörighetskrav

Univ: Accepterade utbytesstudenter på tandläkarprogrammet vid Umeå Universitet. Termin 8. Den studerande ska ha genomgått kurser som motsvarar förgående kurser termin 1- 7 på tandläkarprogrammet.

Undervisningens upplägg

Den studerande ska under handledning bedriva klinisk färdighetsträning inklusive patientbehandling i samarbete med tandhygieniststuderande. Vid frånvaro kontaktas kursansvarig för kompletteringsuppgift.

Examination

Kontinuerlig bedömning sker i den kliniska verksamheten.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.
Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.