Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metodik 2, 2 hp

Engelskt namn: Scientific Methods 2

Denna kursplan gäller: 2013-01-14 till 2013-01-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3ME080

Högskolepoäng: 2

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-01-07

Innehåll

Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1 1 högskolepoäng (termin 7)
Delkurs 2 1 högskolepoäng (termin 8)

Delkurs 1
 • Forskningsmetodik med tonvikt på metoder och arbetssätt använda inom medicin/odontologi
 • Skriftlig vetenskaplig kommunikation
 • Forskningsetik.
Delkurs 2
 • Deskriptiv biostatistik samt hypotesprövning med huvudsaklig inriktning mot univariata metoder.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för att granska och tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för adekvat forskningsmetodik inom odontologi
 • visa kunskap och förståelse för forskningsetik inklusive klinisk forskningsetik
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för deskriptiv statistik med huvudsaklig inriktning mot univariata metoder samt ha kunskap om grundläggande element inom området.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa fördjupad förmåga att granska och tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar
 • visa fördjupad förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation om vetenskapliga studier
 • visa förmåga att genomföra forskningsetiska analyser
 • visa fördjupad färdighet och förmåga att hypotespröva och använda deskriptiv statistik med huvudsaklig inriktning mot univariata metoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • kunna genomföra forskningsetiska analyser av studier som rymmer etiska dilemman av olika slag och svårighetsgrad och då visa empatisk förmåga.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier samt enskilda arbeten. Delkurserna läsas i numerisk ordning. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om när och hur momentet ska utföras.

Examination

De studerandes prestationer bedöms genom enskilda, skriftliga hemuppgifter, skriftliga prov och examinerande seminarier under delkurserna vilka betygsätts med betygen underkänd eller godkänd. För att bli godkänd i respektive delkurs krävs att alla delprov och obligatoriska moment är godkända.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

De skriftliga hemuppgifterna ska lämnas in för individuell examinering före angivet datum. Att lämna in uppgifterna före angiven tidsgräns är en del av kursfordringarna.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 3

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
ISBN: 91-47-10051-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva medicinsk vetenskap : en handbok
Hansson Emma, Freccero Carolin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 191 s. :
ISBN: 978-91-44-07319-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ejlertsson G.
Enkäten i praktiken : En handbok i enkätmetodik
Lund : Studentlitteratur : 2005 :
ISBN: 91-44-03164-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Björk Jonas
Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb
Stockholm : Liber : 2011 : 327 s. :
ISBN: 91-47-10343-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album