Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikrobiologi, immunologi och virologi, 10 hp

Engelskt namn: Mikrobiology, Immunology and Virology

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 till 2011-09-11 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3MI000

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2008-10-23

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2011-06-09

Innehåll

Delkurs 1 Bakteriers uppbyggnad, metabolism, tillväxt och avdödning Patogena bakterier egenskaper, deras förmåga att orsaka sjukdom (Virulensegenskaper) och samspelet mellan bakterier och värd vid etablering av infektioner Sammansättning och syntes av virus Samspelet mellan virus och värd vid akuta och livslånga infektioner Immunsystemets struktur och funktion Funktion och reglering av det medfödda och det förvärvade immunsystemet Litteraturseminarium Delkurs 2 Praktisk mikrobiologisk metodik Diagnostik och karakterisering av bakterieprov

Förväntade studieresultat

Efter delkurs 1 förväntas den studerande kunna översiktligt beskriva uppbyggnaden av olika humanpatogena bakterier och virus redogöra för faktorer som styr bakteriepopulationens tillväxt och avdödning förklara grundläggande verkningsmekanismer för antimikrobiella och antivirala preparat och hur mikrober kan bli resistenta mot antibiotika förklara hur kroppen förhindrar och bekämpa infektioner av bakterier och virus förklara hur specifika bakterier och virus ger upphov till sjukdom med hjälp av typexempel beskriva vilka mekanismer som ligger till grund för bakteriers förmåga att orsaka sjukdom. beskriva principer för skydd mot virussmitta samt virus betydelse vid kemoterapi förklara hur mikrober kan undgå immunförsvaret förklara hur det cellförmedlade och det humorala immunsvaret regleras redogöra hur immunitet efter infektioner och vaccinationer uppkommer redogöra hur bakteriers genetiska information är organiserad och hur förändringar i denna uppkommer redogöra för orsaker av överkänslighetsreaktioner Efter delkurs 2 förväntas den studerande kunna tillämpa grundläggande mikrobiologiska laborationsmetoder planera och utföra grundläggande mikrobiologiska experiment värdera, författa, och presentera erhållna experimentella resultat

Behörighetskrav

Univ: Den studerande skall inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, och laborationer och litteraturseminarier där relevanta vetenskapliga artiklar diskuteras i små grupper och laborationer. Obligatorisk närvaro gäller på laborationsgenomgångar, laborationer och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av skriftlig avrapportering av laborationsdelen, dels i form av prov vid kursens slut. Proven är normalt skriftliga och sluttentamen omfattar alla delar av kursen. Delförhör ("dugga") under kursen är en förberedelse inför den slutliga tentamen. För godkänd kurs krävs godkänd sluttentamen, deltagande i samtliga obligatoriska moment, deltagande i duggan, samt godkänd laborationsdel (godkända laborationsrapporter). Betyg på kursen sätts först när alla prov och obligatoriska moment är godkända. Studenten har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Betygsskalan består av Underkänd och Godkänd. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem. För mer information, se utbildningsplanen. TILLGODORÄKNANDE Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 36

Kurslitteratur:

Lecture notes. : Immunology
Todd Ian, Spickett Gavin
6. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : ix, 222 s. :
ISBN: 978-1-4051-9136-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Medical microbiology [Elektronisk resurs]
Murray Patrick R., Rosenthal Kenneth S., Pfaller Michael A.
6. ed. : Philadelphia : Mosby/Elsevier : cop. 2009 : x, 947 s. :
ISBN: 978-0-323-07679-1 (e-book)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album