Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Neurologi, 3 hp

Engelskt namn: Neurology

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3NE003

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för klinisk vetenskap

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2019-03-18

Innehåll

Kursens innehåll syftar till att ge den studerande basala kunskaper om de vanligaste neurologiska sjukdomstillstånden med fokus på tillstånd hos vuxna där diagnostik och behandling av logoped förekommer. Kursen syftar också till att ge en översikt om de viktigaste metoderna för neurologisk diagnostik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
  • känna till tillvägagångssätt för undersökningsmetoderna nervstatus, DT, MR, LP, EEG, ENG/EMG och vid vilka tillstånd dessa metoder används.
  • för sjukdomsgrupp A kunna beskriva grundläggande patofysiologi, epidemiologi, vanliga symtom, behandlingsprinciper, prognos med behandling samt prognos utan behandling.
  • för sjukdomsgrupp B känna till grundläggande patofysiologi, epidemiologi och vanliga symtom.
  • för sjukdomsgrupp A och B kunna redogöra för vilka sjukdomar som leder till afasi, dysartri och dysfagi, om symtomen är vanliga och när i sjukdomsförloppet de uppstår. 
Sjukdomsgrupp A: Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, Cerebrovaskulär sjukdom, Neuromuskulära sjukdomar, polyneuropati, Multipel skleros, Hjärntumörer, Neurotrauma
 
Sjukdomsgrupp B: Epilepsi och Huvudvärk

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1, genomgångna kurser i termin 2 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och gruppundervisning.

Examination

Examination sker i form av skriftlig salstentamen vid kursens slut. Frivilliga inlämningsuppgifter och seminarier kan ge extrapoäng till den ordinarie examinationen (ej eventuell omtentamen). Som betyg används uttrycken godkänd eller underkänd. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.