Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tandvård för patienter med särskilda behov, 8 hp

Engelskt namn: Dental Care for Patients with Special Needs

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 till 2011-01-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OD038

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-11-12

Innehåll

Delkurs 1: klinisk farmakologi och farmakokinetik farmakologisk bakgrund till behandling av smärta och oro den åldrande människans psyke, sjukdomar och deras behandling receptföreskrivning av läkemedel interaktioner mellan läkemedel, naturläkemedel kost och munhälsa hos äldre medicinering av barn, gravida och gamla etik i vården. odontologiska aspekter på allmänsjukdomar. Delkurs 2: tandvårdsrädsla etik i vården. samarbete inom tandvårdsteamet tandvård vid psykisk ohälsa Delkurs 3: somatiska och psykiska sjukdomar, deras behandling och betydelsen av dessa för den kliniska bedömningen och ställningstagandet vid den odontologiska behandlingen av patienten.

Förväntade studieresultat

Delkurs1: Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna förskriva lämpliga läkemedel med hänsyn till tidigare förskrivna läkemedel, ålder och sjukdom hos patienten. Den teoretiska grunden för behandling av smärta och oro skall den studerande förstå och kunna tillämpa. Den studerande skall också ha kunskap om odontologiska kännetecken på allmänna sjukdomar. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna tillämpa och värdera den åldrande människans speciella behov och ta hänsyn till detta vid den odontologiska behandlingen. Delkurs 2: Den studerande förväntas också kunna handlägga behandlingen av tandvårdsrädda samt vid psykisk ohälsa på ett tillfredsställande sätt samt ha en god uppfattning om vad etik inom tandvården innebär. Känna till kompetensen inom tandvårdsteamets yrkesgrupper. Delkurs 3: Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna tillämpa och värdera kunskaper om hur olika somatiska och psykiska sjukdomar samt behandlingen av dessa påverkar det odontologiska omhändertagandet. Den studerande skall också kunna tillämpa dessa kunskaper och motivera sitt ställningstagande i den kliniska verksamheten.

Behörighetskrav

Ges inom tandläkarprogrammet. Den studerande skall ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, case-undervisning och seminarier. Case-genomgångarna, som är av examinerande karaktär är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig eller muntliga tentamen samt vid examinerande case-genomgångar. Betygsskalan består av betygen Underkänd och Godkänd, för godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska moment. Studenten har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem. För mer information, se utbildningsplanen. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 3

Special care in dentistry : handbook of oral healthcare
Scully Crispian, Dios Pedro Diz, Kumar Navdeep
Edinburgh : Churchill Livingstone : 2006 : xi, 504 p. :
ISBN: 0-443-07151-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album