"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ambulanssjukvård, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Engelskt namn: Prehospital Nursing, Clinical Nursing

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OM080

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning, 2009-06-30

Innehåll

Kursen omfattar verksamhetsförlagda studier i prehospital omvårdnad i ambulanssjukvård och/eller närliggande specialitet. Studenten skall bedöma, planera och genomföra olika åtgärder samt dokumentera, rapportera och utvärdera prehospital omvårdnad till sjuk- och/eller skadade personer. Studenten skall tillämpa specifika prehospitala omvårdnadsåtgärder vid olika sjukdomstillstånd och skadehändelser samt ge stöd, information och vägledning till sjuk- och/eller skadad person samt dennes närstående. Vidare ingår tillämpning av studier i teamarbete och planering av prehospital vårdmiljö med avsikt på medicinsk teknik, arbetsmiljö och säkerhet samt regler vid framförande av utryckningsfordon. Aspekter på klass, genus och etnicitet behandlas i relation till kursens innehåll och verksamhetsområde. Författningar som styr verksamheten behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - självständigt uppvisa förmåga till handlingsberedskap i olika prehospitala situationer - självständigt, planera, genomföra samt kritisk granska och reflektera över prehospital omvårdnad utifrån olika vård- och arbetsmiljöaspekter samt dokumentera, rapportera och utvärdera given omvårdnad - applicera ett kritiskt förhållningssätt och självständigt identifiera, analysera och bedöma komplexa omvårdnadssituationer och omvårdnadsåtgärder till sjuk- och/eller skadad person i olika åldrar - självständigt uppvisa förmåga att värna om sjuk eller skadad persons personliga integritet, säkerhet och trygghet - uppvisa förmåga att identifiera och reflektera över egna värderingar i mötet med sjuk- och/eller skadade personer i olika åldrar - självständigt uppvisa förmåga och genomföra stödjande information och vägledning till patienter och närstående - reflektera över hur aspekter på ålder, kön, klass och etnicitet påverkar omvårdnaden inom ambulanssjukvård av sjuk- och/eller skadad person och dennes närstående - självständigt organisera teamarbete för att förebygga komplikationer av sjuk- och/eller skadad person och dennes närstående - visa på förmåga att hantera och kontrollera medicinskteknisk apparatur - beskriva organisationen av räddningstjänst, SOS-alarm och förlossningsverksamhet samt reflektera över samverkan mellan dessa instanser och den prehospitala omvårdnaden - kritiskt granska och reflektera över ambulanssjukvårdens innehåll och initiera förbättringsarbete

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt yrkesexamen som sjuksköterska om 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska minst 12 månader heltid. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, s k reell kompetens, prövas. Tröskelkrav gäller inom utbildning - se utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Kursen är upplagd som heltidsstudier och nätburen med en uppföljning via internet under de verksamhetsförlagda studierna. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av kliniska tillämpningar och verksamhetsförlagda studier inom ambulanssjukvård eller inom område med anknytning till prehospital omvårdnad. Verksamhetsförlagda studier kan förläggas till annan ort än studieorten. Då kursen är nätburen skall studenten ha tillgång till dator med web-kamera och internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd eller underkänd. Kursen examineras individuellt och/eller i grupp i form av inlämningsuppgifter (case) och seminarier. Vid samtliga examinationer bedöms såväl den vetenskapliga som den erfarenhetsbaserade anknytningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras individuellt och bedöms utifrån förväntade studieresultat. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga examinationer och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Tillgodoräknande Inga generella tillgodoräknanden tillämpas. Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén. Dessförinnan görs en bedömning av kursansvarig lärare som också lämnar förslag till beslut.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 36

Kurslitteratur

Critical care paramedic
Bledsoe Bryan E., Benner Randall W.
Harlow : Prentice Hall : 2006 : xliii, 1151 p. :
ISBN: 0-13-119271-X (hbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Katastrofpsykologi.
Dyregrov Atle, Wentz Karin Larsson
2., [uppdaterade och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2002 (Lund : 380 s. :
ISBN: 91-44-02244-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Fossum Björn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 445, [3] s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32428-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-04709-6
Se Umeå UB:s söktjänst

MIMMS - på svenska : ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser : Major Incident Medical Management and Support
Hodgetts C.T, Mackway-Jones K, Örtenwall m.fl P
Lund : Studentlitteratur : 2004 :

Jonsson Anders
Stress efter traumatiska händelser : ambulanspersonalens vardag
Göteborg,c 2004 : 2004 : 94 s. :
ISBN: 91-628-6196-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Lennquist Sten
Traumatologi
1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2007 : 528 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705216o.jpg
ISBN: 978-91-47-05216-5
Se Umeå UB:s söktjänst

PHTLS : basic and advanced prehospital trauma life support
5. ed. : St. Louis, Mo. : Mosby : cop. 2003 : xviii, 426 s. :
ISBN: 0-323-01490-9 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

PHTLS : prehospital trauma life support
6., [rev.] ed. : St. Louis, MO : Elsevier Mosby : cop. 2007 : xxix, 594 p. +e 1 DVD 4 3/4 in. :
ISBN: 978-0-323-03331-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Essentials of nursing research : methods, appraisal, and utilization.p Study guide
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
6. ed. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2006 : vii, 327 s. :
ISBN: 0-7817-7679-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Raadu Gunnel
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
senaste upplagan : Stockholm b Liber : Liber : 9 s. (716 s.) :
ISBN: 91-47-05331-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Äldresjukvård : medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter
Rundgren Åke, Dehlin Ove
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 245 s. :
ISBN: 91-44-02097-X
Se Umeå UB:s söktjänst

Hot & våld i vård, omsorg och socialt arbete
Sandström Stefan, Durewall Kurt
1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2007 : 160 s. :
ISBN: 978-91-7205-533-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Suserud B-O
Experiences of threats and violence in the Swedish ambulance service.
Ingår i:
Accident and emergency nursing
2005 : sid. 127-135 :

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 172 s. :
ISBN: 91-44-04578-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Wireklint Sundström Birgitta
Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård
Växjö : Växjö University Press : 2005 : [2], 186, [15] s. :
ISBN: 91-7636-460-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.

Referenslitteratur

Guilt, shame and need for a container : a study of posttraumatic stress among ambulance personnel.
Jonsson A, Segesten K
Ingår i:
Accident and emergency nursing
2004 : sid. 215-223 :

The meaning of traumatic events as described by nurses in ambulance service.
Jonsson A, Segesten K
Ingår i:
Accident and emegency nursing
2003 : sid. 141-152 :

Knudsen Kai
Akuta förgiftningar : alkohol, droger och läkemedel : akut omhändertagande och antidoter
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 248 s. :
ISBN: 91-44-02907-1 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Jacobsons Medicin och teknik
Lindén Maria, Öberg P. Åke, Jacobson Bertil
5., [rev. och omarb.] uppl. /b Maria Lindén & P. Åke Öberg (red.) ; [illustrationer: Bertil Jacobson] : Lund : Studentlitteratur ;a Stockholm :b Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) : 2006 : 580 s. :
ISBN: 91-44-04760-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Mosby's paramedic textbook
Sanders Mick J., Lewis Lawrence M., Quick Gary, McKenna Kim
3., rev. ed. : St. Louis, Mo. ;a London : Mosby : cop. 2005 : xxii, 1455 p. :
ISBN: 0-323-02786-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Suserud B-O
Ambulance nursing assessment : Part two
Ingår i:
Emergency nurse
2003 : sid. 14-18 :

Ambulande nursing : Part three
Suserud B-O, Bruce K
Ingår i:
Emergency nurse
2003 : sid. 16-21 :

Suserud B-O
Initial assessment in ambulance nursing. : Part one
Ingår i:
Emergency nurse
2003 : sid. 13-17 :

Wiklund Lena
Vårdvetenskap i klinisk praxis
Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 293, [1] s. :
ISBN: 91-27-09457-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst