Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anatomi och fysiologi, 10,5 hp

Engelskt namn: Anatomy and Physiology

Denna kursplan gäller: 2016-09-26 och tillsvidare

Kurskod: 3OM147

Högskolepoäng: 10,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Radiografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning, 2009-05-18

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-09-26

Innehåll

Kursen behandlar den friska människokroppens uppbyggnad och funktion från celler och vävnader till organ. I kursen beskrivs anatomin för enskilda organ och deras läge i kroppen liksom hur organen fungerar enskilt och i samspel med varandra. Genom att ge kunskap om grunderna för normala kroppsfunktioner bidrar kursen till att ge en grundläggande förståelse för hur dessa funktioner påverkas vid sjukdomar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
- beskriva och förklara cellers, vävnaders uppbyggnad och beståndsdelar
- beskriva uppbyggnaden av organsystem som ansvarar för cirkulation, respiration, matspjälkning,
utsöndring och reproduktion, samt förklara dessas fysiologiska funktioner
- beskriva och förklara rörelseapparatens, nervsystemets, sinnesorganens samt det
endokrina systemets uppbyggnad och funktioner
- redogöra för och förstå kroppens näringsbehov och näringsupptag

Färdighet och förmåga
- tillämpa anatomisk kunskap genom identifiering av strukturer på plastmodeller

Behörighetskrav

Standardbehörighet A. Standardbehörighet F.1.1 Ma B + Sh A + Nk B (alt. Fy A + Ke A + Bi A). (Naturkunskap B kan också ersättas med motsvarande kurser i omvårdnadsprogrammet).

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, praktiska övningar såsom studier med hjälp av anatomiska modeller. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras individuellt i form av skriftlig salstentamen (VG-U). För betyget G på helkurs, krävs godkänt på tentamen. För betyget VG på hel kurs krävs väl godkänt på tentamen. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för röntgensjuksköterskeprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitet studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 Kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandeämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 39

Kurslitteratur

Anatomisk bildordbok
Feneis Heinz, Dauber Wolfgang
4., omarb. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : [8], 447 s. :
ISBN: 91-47-05077-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Människokroppen : fysiologi och anatomi
Sand Olav, Toverud Kari C.
2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsbok till Människokroppen : fysiologi och anatomi
Sjaastad Øystein V., Toverud Kari C., Junker Miranda Ulrika
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 203 s. :
ISBN: 978-91-47-01964-9 (korr.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur