Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsrelaterad stress och åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå, 7,5 hp

Engelskt namn: Work-related stress and intervention as seen from the perspectives of the occupational nurse

Denna kursplan gäller: 2012-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 3OM224

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2011-11-30

Innehåll

Kursen omfattar studier i stress och psykologiska reaktioner på arbetsrelaterad stress, arbetsvillkor, arbetsorganisation och ledarskap. I kursen behandlas metoder för konflikt och krishantering. Ergonomi och belastningsskador utifrån företagssköterskans område kommer att belysas. Utvalda delar av yrkesmedicin berörs.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna - identifiera relevanta arbetsfysiologiska förändringar i relation till belastning i arbetet - identifiera riskfaktorer för och reflektera över stressrelaterad ohälsa i relation till individ, grupp och organisation - värdera strategier för hälsofrämjande arbete och utarbeta, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska program på individ, grupp och organisationsnivå.

Behörighetskrav

För kurs inom program: Kandidatexamen i omvårdnad alternativt sjuksköterskeexamen om 180 hp innehållande examensarbete om minst 15 hp, samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid, samt En A och Sv B. För fristående kurs: Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid, samt En A och Sv B.

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på problembaserat lärande, där studentens egen aktivitet och arbete, individuellt eller i grupp, är avgörande. Undervisningen bedrivs både på campus vid två sammankomster och nätbaserat. Vid sammankomsterna på campus sker undervisningen i form av föreläsningar och seminarier. Den nätbaserade delen av kursen innehåller bland annat nätbaserade gruppmöten och redovisning av inlämningsuppgifter. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier, samt redovisning av inlämningsuppgifter, är obligatoriska. Kursen läses delvis tillsammans med programinriktning mot ergonomi.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, hemtentamen och ett seminarium på Campus vid kursens slut. Betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG) sätts på inlämningsuppgifter och hemtentamen. På seminariet sätts betygen underkänd (U) eller godkänd (G).På hela kursen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och seminariet är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. Tillgodoräknande Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.student.umu.se/regelsamlingen/

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 4

Kurslitteratur

Edling Christer
Arbets- och miljömedicin
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 391 s. :
ISBN: 978-91-44-05399-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ekberg Kerstin
Den relativa arbetsförmågan : teoretiska och praktiska perspektiv
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 198 s. :
ISBN: 9789144084794
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskapsöversikt : den goda arbetsmiljön och dess indikatorer
Lindberg Per, Vingård Eva
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2012 : 60 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Söderström Marie
Sömn. Sov bättre med kognitiv beteendeterapi
Stockholm : Viva : 2007 : 304 s. :
ISBN: 978-91-85675-00-5 (inb)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetslivsfysiologi
Toomingas Allan, Mathiassen Svend Erik, Wigaeus Tornqvist Ewa
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 373 s. :
ISBN: 978-91-44-04626-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stress och den nya ohälsan
Währborg Peter, Iliste Airi
2., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2009 : 449 s. : ill. :
ISBN: 978-91-27-11656-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Birkehorn Regina
Krishanteringens ABC : Head on metoden : krishantering för krisgrupper/krisorganisationer
Tobo : Naudiz : 2008 : 112 s. :
ISBN: 978-91-633-1282-3
Se bibliotekskatalogen Album

Grossi Giorgio
Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi
Stockholm : Viva : 2008 : 277 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-85675-22-7 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket :
Arbetsmiljöverket

Folkhälsoinstitutet
Folkhälsoinstitutet :
Folkhälsoinstitutet

Mobbning på arbetsplatsen : handbok i konsten att slå tillbaka
Östberg Kristina, Eriksson Lasse
1. uppl. : Uppsala : Konsultförlaget/Uppsala Publishing House : 2009 : 159 s. :
ISBN: 978-91-7005-388-7
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.