Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsliv och hälsa, självständigt arbete med inriktning mot företagssköterska, 15 hp

Engelskt namn: Occupational Health Care, Thesis of 15 Credits for a Degree of Master of Medical Science (60 credits)

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 3OM260

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Omvårdnad: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2012-02-01

Reviderad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2015-02-27

Innehåll

Studierna är till största del nätbaserade. Kursen innefattar planering och genomförande av ett självständigt projektarbete inom området arbetsliv och hälsa med inriktning mot företagssköterska. Studenten väljer ämnesområde och relevant vetenskaplig metod i samråd med handledare. Kursen omfattar datainsamling, dataanalys, rapportskrivning och försvar av ett examensarbete. Arbetet skall ha god vetenskaplig grund och vikt bör läggas vid att belysa hälsofrämjande strategier i arbetslivet liksom den förvärvade kunskapens betydelse för företagssköterskans funktion.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Uppvisa övergripande och fördjupad kunskap av relevant teori inom området arbetsliv och hälsa
- Uppvisa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen
- Uppvisa kunskap om individskyddskrav och andra etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ett syfte med avgränsade frågeställningar
- visa förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder genomföra och dokumentera ett projektarbete i en vetenskaplig uppsats
- visa förmåga att integrera kunskap, analysera resultat och diskutera komplexa företeelser
- tillämpa metoder för litteratursökning samt välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning
- visa förmåga att självständigt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med andra vid ett seminarium 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Kritiskt granska och värdera teorier, metodval och resultat utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Behörighetskrav

- Kandidatexamen i omvårdnad alternativ sjuksköterskeexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete.
- Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid, samt
- En A och Sv B för grundläggande behörighet för högskolestudier.
- För tillträde till kursen "Arbetsliv och hälsa, självständigt arbete med inriktning mot företagssköterska, 15 hp" krävs även att kursen "Metodik och mätmetoder inom arbetsliv och hälsa, 7,5 hp" är genomgången.

Undervisningens upplägg

Då kursen till största delen är nätburen ska studenten ha tillgång till dator med web-kamera och internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas.
Fokus ligger på studenternas eget lärande och självständiga arbete och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. I en webbaserad lärplattform finns undervisningsmaterial (filmer, länkar) där studenterna inhämtar den kunskap de behöver för att kunna genomföra det självständiga arbetet. Studenterna arbetar självständigt under handledning. Det självständiga arbetet dokumenteras i en rapport som ska ha god vetenskaplig nivå och presenteras vid seminarier som är obligatoriska.
 

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd eller väl godkänd. Kursen examineras i form av ett självständigt arbete som presenteras och diskuteras i ett seminarium som utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. En betygskommitté föreslår ett slutgiltigt betyg till examinator som fastställer betyget. Vid underkänt bestämmer betygskommittén vilka uppgifter studenten ska utföra samt inom vilken tid som revidering ska vara utförd. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som blivit underkänd erbjuds studievägledning. Student har rätt att begära byte av handledare.

För att bli godkänd på hela kursen, krävs att det självständiga arbetet och obligatoriska moment inom kursen är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av dessa olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomgångna.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk/

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Referenslitteratur

Egen sökning av relevant litteratur i förhållande till det valda forskningsområdet.

Friberg Febe
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 154 s. :
ISBN: 978-91-44-04315-9 (3. tr.)
Se bibliotekskatalogen Album

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
7., [updated] ed. : Philadelphia PA : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2010 : xiv, 610 s. :
ISBN: 978-0-7817-8153-4 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
7. ed : Philadelphia : Wolters Kluwer Health : 2010 : vi, 282 s. :
ISBN: 0-7817-8581-2
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapsrådet
Codex Regler och riktlinjer för forskning
2009 :

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-05644-9
Se bibliotekskatalogen Album

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2009 : 370 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/3314-02/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-05598-6
Se bibliotekskatalogen Album

Statistiska metoder
Körner Svante, Wahlgren Lars
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 211 s. :
ISBN: 91-44-04420-8
Se bibliotekskatalogen Album