Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad, 30 hp

Engelskt namn: Leadership and professional supervision in nursing

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 till 2019-07-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM299

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2013-12-17

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-01-26

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i professionens utveckling, omvårdnadshandledning som pedagogisk process (teori och modell); värdegrund, etik och metod, kommunikation (teori och metod), samspel i grupp (grupprocesser, gruppdynamik, konflikt) samt ledarskapsteori (moment 1). I kursen ingår färdighetsträning i form av deltagande i handledningsgrupp (egenhandledning), handledning av egna grupper samt efterhandledning (moment 2). Dessutom ingår reflektion över kommunikationens betydelse i mötet mellan människor relaterat till vetenskapliga och intersektionella aspekter inom ämnesområdet ledarskap och handledning (moment 3).

Kursen är indelad i 3 moment
Moment 1
Professionens utveckling, ansvar och mål i förhållande till samhället samt reflektion över olika teorier om pedagogik, kommunikation, gruppdynamik och ledarskap samt egenhandledning, 12hp.
Moment 2
Planering och genomförande samt utvärdering av handledning i omvårdnad (efterhandledning) samt analys och tillämpning av olika processer inom ledarskap, 12hp.  
Moment 3
Värdering och reflektion över hur handledning i omvårdnad kan stödja personlig och professionell växt samt reflektion över kommunikationens betydelse i mötet mellan människor relaterat till vetenskapliga och intersektionella aspekter inom ämnesområdet ledarskap och handledning, 6hp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • reflektera och analysera över professionens utveckling, ansvar och mål i förhållande till samhället 
  • förstå och reflektera över olika teorier om pedagogik, kommunikation, gruppdynamik och ledarskap 
Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att självständigt planera, organisera, genomföra och utvärdera handledning i omvårdnad utifrån deltagarnas behov och förutsättningar
  • analysera och tillämpa teorier om olika processer inom pedagogik, gruppdynamik, handledningsmodeller och ledarskap 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera och reflektera över hur handledning i omvårdnad kan stödja personlig och professionell utveckling
  • värdera och reflektera över kommunikationens betydelse i mötet mellan människor samt kritiskt granska det egna handledarskapet 
  • reflektera över och problematisera vetenskapliga, intersektionella, samhälleliga och etiska aspekter samt förhållningssätt inom ämnesområdet ledarskap och handledning

Behörighetskrav

Sjuksköterske- eller röntgensjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska/ röntgensjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är en nätbaserad distansutbildning och läses som kvartsfartsstudier under 4 terminer med övervägande nätbaserade sammankomster. I kursen tillämpas ett studerandeaktivt arbetssätt innefattande reflektioner tillsammans med kurskamrater och lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Kursen bygger på litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och färdighetsträning. Färdighetsträning i form av deltagande i handledningsgrupp (egenhandledning), handledning av egna grupper samt efterhandledning sker både vid fysiska möten och via nätet och är obligatoriska moment.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

Examination

En tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) används.
För obligatoriskt deltagande används beteckningen D .
 
Moment 1
Examineras med 3 gruppuppgifter med åtföljande skriftlig inlämningsuppgift (G-U), varav 1 gruppuppgift även innefattar ett seminarium. I moment 1 ingår obligatoriskt deltagande i egenhandledning (15 tillfällen) varav 1-2 handledningstillfällen med ledarskapsträning (D).
 
Moment 2
Examineras med 4 individuella skriftliga inlämningsuppgifter (G-U). I moment 2 ingår 3 obligatoriska delmoment. Delmoment 1: planera och redovisa uppstart av handledningsgrupp i ett seminarium (D), Delmoment 2: leda två handledningsgrupper (20 tillfällen) (D), Delmoment 3: deltagande i efterhandledning (6 tillfällen) (D).
 
Moment 3
Examineras med individuell skriftlig inlämningsuppgift (VG-U). I moment 2 ingår 2 obligatoriska delmoment. Delmoment 1: reflektion i grupp relaterat till valt ämnesområde med åtföljande inlämning av skriftlig gruppuppgift (D), Delmoment 2: deltagande i seminarium relaterat till inlämningsuppgiften (D).
 
För betyget G på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är genomförda. För betyget VG krävs därtill väl godkänd individuell skriftlig inlämningsuppgift till respektive gruppuppgift inom moment 1 samt väl godkänd individuell skriftlig inlämningsuppgift inom moment 3. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående färdighetsträning i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under färdighetsträningen kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin färdighetsträning i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta färdighetsträningen samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till totalt två färdighetsträningsperioder under kursen, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 29

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen
Andersen Tom, Weine Bengt, Hopstadius Kerstin
5., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 237 s. :
ISBN: 978-91-44-07556-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bruland Vråle Gry
Veiledning når det røyner på
ISBN/EAN: 9788205484313 : 2015 :
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sosialfag/Tverrfaglige-emner/Veiledning-naar-det-roeyner-paa
Obligatorisk

Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning
Eide Hilde, Eide Tom, Glad Anette
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 526 s. :
ISBN: 978-91-44-05331-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hilmarsson Hilmar Thór
Samtalet med känslomässig intelligens
4., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 351 s. :
ISBN: 978-91-44-08226-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handledning och praktisk yrkesteori
Lauvås Per, Handal Gunnar, Nilsson Björn
3., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
ISBN: 9789144091785
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Positiv ångest hos individen, gruppen, organisationen : ett organisationspsykologiskt perspektiv
Moxnes Paul, Karlsson Mona C.
Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 341 s. :
ISBN: 9789127144057
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
ISBN: 9789144111261
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tveiten Sidsel
Yrkesmässig handledning - mer än ord
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 362 s. :
ISBN: 9789144097565
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar.