Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad inom ortopedisk vård, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing in Orthopaedic Care

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 3OM327

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-04-04

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-11-25

Innehåll

Kursen omfattar fördjupning inom rörelseorganens skador, sjukdomar och behandling hos vuxna samt specifik omvårdnad och rehabilitering. I kursen ingår bedömningar av komplexa frågeställningar och situationer som kan uppstå inom ortopedisk omvårdnad. Det kan vara komplikationer efter trauma och hur dessa kan förebyggas, fast-track ortopedi, akut förvirringstillstånd (delirium), smärta och specifika smärtbehandlingar, sårinfektioner eller trycksår. Sökning i databaser ingår utifrån egna formulerade kliniska frågeställningar av relevans för omvårdnad inom ortopedi. Implementering av forskningsbaserad kunskap med patientens hälsa och patientsäkerhet i fokus ingår också.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva anatomiska strukturer och fysiologiska processer i samband med ortopedisk behandling
  • med helhetssyn på patienten och utifrån vetenskaplig litteratur förklara och förstå reaktioner på trauma och hur läkningsförloppet i skelett och mjukdelar sker
  • utifrån vetenskaplig litteratur beskriva och förklara orsaker och komplikationer till rörelseorganens skador, sjukdomar och behandlingar
  • visa fördjupad kunskap om smärta och smärtbehandling vid ortopediska tillstånd 
Färdighet och förmåga
  • med helhetssyn analysera och diskutera omhändertagandet och av en ortopedisk patient, flödet i vårdkedjan och dess betydelse för den enskilde patienten
  • analysera och diskutera utifrån evidens hur ett förbättringsområde inom ortopedi kan implementeras
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur och kliniska frågeställningar utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och relevanta författningar med patientsäkerhet i fokus
  • reflektera kring ett professionellt förhållningssätt utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Behörighetskrav

Sjuksköterske- eller röntgensjuksköterskeexamen. Yrkesverksamhet motsvarande minst 12 månader heltid inom respektive profession. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är en IT-stödd distansutbildning och läses som halvtidsstudier helt nätburen. Ett studerandeaktivt arbetssätt tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Föreläsningar och obligatoriska seminarier ingår. Undervisning på engelska kan förekomma.

För utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras genom seminarium (G-U) och individuell skriftlig rapport som behandlas i seminarium (VG-U). För att få betyget G på hel kurs fordras att samtliga examinationer är godkända samt att obligatoriska moment är genomförda. För betyget VG på hel kurs krävs därtill betyget VG på skriftlig rapport.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Avsteg 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Nilsen Per
Implementering : teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 263 s. :
ISBN: 978-91-44-06617-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ortopedisk vård och rehabilitering
Hommel Ami, Bååth Carina
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 433 s. :
ISBN: 978-91-44-06059-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna
Karlsson Magnus, Karlsson Jón, Roos Harald
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 589 sidor :
ISBN: 9789144090849
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.