"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Engelskt namn: Nursing Care in Different Phases of Life II

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 3OM336

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-04-06

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-02-27

Innehåll

Kursen omfattar psykiatrisk omvårdnad, vanligt förekommande psykisk ohälsa bland vuxna samt lagstiftning inom psykiatrisk vård. Kursens innehåll och jämlikhet i vården problematiseras ur ett intersektionellt perspektiv. Kursen innehåller tre perioder med VFU om vardera fyra veckor. VFU-perioderna görs inom primärvård samt psykiatrisk respektive somatisk vård. Under alla tre VFU-perioderna ingår att träna på, att identifiera och stödja individens, patientens samt närståendes resurser. Under VFU ska de studerande utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt, självständigt under handledning identifiera behov relaterat till psykisk och somatisk ohälsa. Utifrån detta planeras, genomförs, utvärderas och dokumenteras omvårdnaden.

Under respektive VFU ges möjligheter att med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt självständigt under handledning öva på omvårdnadsprocessen. Under VFU i psykiatrisk vård ges därutöver möjlighet att särskilt träna på relationsskapande och kommunikation. Under VFU i somatisk vård ges därutöver möjlighet att träna patientsäker vård och optimering av hälsa genom omvårdnadsplanering och dokumentation. Under VFU i primärvård, inklusive barnavårdscentral, ges därtill möjlighet att träna på prevention, stöd och undervisning. I samband med VFU ges två tillfällen med yrkesmässig handledning i omvårdnad (YHiO).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för omvårdnad, funktionsbedömning, behandling, återhämtning, rehabilitering och prevention relaterat till psykiska och somatiska ohälsotillstånd
  • redogöra för gällande lagstiftning inom psykiatrisk vård 

Färdighet och förmåga

  • utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar, självständigt genomföra riskbedömning, identifiera patienters och närståendes resurser och behov relaterat till psykisk och somatisk ohälsa
  • utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar, med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt självständigt planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad samt självständigt agera i interprofessionella team och med andra vårdgivare
  • ge hälsostöd, stöd vid livsstilsförändringar och ge egenvårdsråd utifrån ordination och egen bedömning
  • visa kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • identifiera och reflektera över etiska problem i samband med vård av patient med psykisk och somatisk ohälsa
  • analysera och reflektera över organisationens och vårdmiljöns betydelse för omvårdnadens kvalitet
  • uppträda på ett professionellt och respektfullt sätt i samband med vård och behandling
  • analysera behov av egen kunskapsutveckling och värdera betydelse av eget förhållningssätt i omvårdnad

Behörighetskrav

För tillträde till kursen gäller godkända kurser i termin 1-2, genomgången kurs i termin 3 inklusive godkänd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier, föreläsningar och VFU. VFU genomförs inom psykiatrisk vård, primärvård och somatisk slutenvård inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges. Obligatoriska moment i kursen är YHiO samt uppgifter i respektive VFU-period.

Undervisning och litteratur på engelska kan förekomma. Möjlighet att genomföra internationellt byte ges inom kursen.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Utöver VFU-perioderna ingår inga sammankomster på studieorten för distansstudenter.

Examination

Som betyg på hel kurs används en tvågradig betygsskala, Godkänd (G) och Underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell webbaserad tentamen samt seminarier i grupp i grupp där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier. Under de tre VFU-perioderna sätts separata betyg utifrån kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar samt att obligatoriska moment är genomförda. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Omtag av underkänd VFU görs under ett studieavbrott. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 31

För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

Allgulander Christer
Klinisk psykiatri
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
ISBN: 9789144123707
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Björkman Anna-Maria
Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 271 s. :
ISBN: 9789144109534
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Björvell Catrin
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
ISBN: 978-91-44-04008-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
ISBN: 9789144123165
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnad & medicin
Ekwall Anna, Jansson Anna M.
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 639 s. :
ISBN: 9789144076645
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre
Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Kirkevold Marit, Brodtkorb Kari, Hylen Ranhoff Anette
Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 529 sidor :
ISBN: 9789147112999
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnad & kirurgi
Kumlien Christine, Rystedt Jenny
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 534 s. :
ISBN: 978-91-44-08886-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
ISBN: 9789144120539
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundnivå
Skärsäter Ingela, Wiklund Gustin Lena
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 654 sidor :
ISBN: 9789144123691
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wiklund Gustin Lena
Psykologi för sjuksköterskor
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 403 s. :
ISBN: 978-91-44-08467-1
Se Umeå UB:s söktjänst