"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Engelskt namn: Nursing Care in Different Phases of Life II

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 till 2020-08-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM336

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-04-06

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-02-28

Innehåll

Kursen omfattar psykiatrisk omvårdnad, vanligt förekommande psykisk ohälsa bland vuxna samt lagstiftning inom psykiatrisk vård. Kursens innehåll och jämlikhet i vården problematiseras ur ett intersektionellt perspektiv. Kursen innehåller tre perioder med VFU om vardera fyra veckor. VFU-perioderna görs inom primärvård samt psykiatrisk respektive somatisk vård. Under alla tre VFU-perioderna ingår att träna på, att identifiera och stödja individens, patientens samt närståendes resurser. Under VFU ska de studerande utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt, självständigt under handledning identifiera behov relaterat till psykisk och somatisk ohälsa. Utifrån detta planeras, genomförs, utvärderas och dokumenteras omvårdnaden.

Under VFU inom psykiatrisk omvårdnad ges möjlighet att träna på att göra riskbedömningar. VFU inom somatisk slutenvård ger möjlighet att träna kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt. I VFU inom primärvård ingår prevention, stöd och undervisning samt BVC. Varje VFU-period följs upp med yrkesmässig handledning i omvårdnad (YHIO).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för omvårdnad, funktionsbedömning, behandling, återhämtning, rehabilitering och prevention relaterat till psykiska och somatiska ohälsotillstånd
 • redogöra för gällande lagstiftning inom psykiatrisk vård 

Färdighet och förmåga

 • utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar, självständigt genomföra riskbedömning, identifiera patienters och närståendes resurser och behov relaterat till psykisk och somatisk ohälsa
 • utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar, med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt självständigt planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad samt självständigt agera i interprofessionella team och med andra vårdgivare
 • ge hälsostöd, stöd vid livsstilsförändringar och ge egenvårdsråd utifrån ordination och egen bedömning visa kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera och reflektera över etiska problem i samband med vård av patient med psykisk och somatisk ohälsa
 • analysera och reflektera över organisationens och vårdmiljöns betydelse för omvårdnad
 • uppträda på ett professionellt och respektfullt sätt i samband med vård och behandling
 • analysera och värdera betydelse av eget förhållningssätt i omvårdnad

Behörighetskrav

För tillträde till kursen gäller godkända kurser i termin 1-2, genomgången kurs i termin 3 inklusive godkänd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier, föreläsningar och VFU. VFU genomförs inom psykiatrisk vård, primärvård och somatisk slutenvård inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges. Obligatoriskt moment i kursen är YHIO.

Undervisning och litteratur på engelska kan förekomma. Möjlighet att genomföra internationellt byte ges inom kursen.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Utöver VFU-perioderna ingår inga sammankomster för distansstudenter.

Examination

Som betyg på hel kurs används en tvågradig betygsskala, Godkänd (G) och Underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell webbaserad tentamen (G-U) och seminarium i grupp där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier (G-U). Under de tre VFU-perioderna sätts separata betyg utifrån kunskaper, färdigheter och förhållningssätt (G-U). För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar samt att obligatoriska moment är genomförda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Omtag av underkänd VFU görs under ett studieavbrott. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

  Allgulander Christer
  Klinisk psykiatri
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144123707
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 311 s. :
  ISBN: 978-91-44-05632-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björvell Catrin
  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
  3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-44-04008-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre
  Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Kirkevold Marit, Brodtkorb Kari, Hylen Ranhoff Anette
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 529 sidor :
  ISBN: 9789147112999
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnad & kirurgi
  Kumlien Christine, Rystedt Jenny
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 534 s. :
  ISBN: 978-91-44-08886-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnad & medicin
  Ekwall Anna, Jansson Anna M.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 639 s. :
  ISBN: 9789144076645
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 539 s. :
  ISBN: 9789144083544
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
  ISBN: 9789144083551
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
  ISBN: 9789144083537
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundnivå
  Skärsäter Ingela, Wiklund Gustin Lena
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 654 sidor :
  ISBN: 9789144123691
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wiklund Gustin Lena
  Psykologi för sjuksköterskor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 403 s. :
  ISBN: 978-91-44-08467-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 30

  Allgulander Christer
  Klinisk psykiatri
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 387 s. :
  ISBN: 9789144083285
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skärsäter Ingela
  Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 533 s. :
  Inloggning till bokens digitala del
  ISBN: 9789144095387
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst