Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Självständigt arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa, 15 hp

Engelskt namn: Midwifery Science, Thesis of 15 credits for a Degree of Master of Medical Science (60 credits)

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 3OM350

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-03-02

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-06-08

Innehåll

Kursen omfattar metodträning, datainsamling, dataanalys, rapportskrivning och försvar samt opponering av ett examensarbete som skall ha sin utgångspunkt i sexuell och reproduktiv hälsa. Kursen är en fördjupning i ämnet och i olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder. Aspekter på exempelvis genus, klass, etnicitet och forskningsetik behandlas i relation till det valda ämnet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet samt fördjupad förståelse inom forskningsområdet
 • problematisera aktuellt forskningsläge inom området för examensarbetet
 • problematisera och integrera teoribildning av betydelse för sexuell och reproduktiv hälsa och för examensarbetets inriktning
 • visa fördjupad kunskap om metodologiska angreppssätt och deras användbarhet för olika forskningsfrågor
Färdighet och förmåga
 • inom givna tidsramar identifiera och avgränsa ett för yrkesinriktningen/huvudområdet relevant forskningsområde samt självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
 • utifrån relevant litteratur reflektera över och tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt
 • integrera kunskap från teori och praxis
 • genomföra en systematisk datainsamling alternativt systematiskt avgränsa befintlig data utifrån syfte och/eller självständigt formulerade frågeställningar
 • tillämpa adekvata analysmetoder som möjliggör komplexa tolkningar samt sammanställa och reflektera över resultatet där intersektionella aspekter ingår
 • vetenskapligt argumentera för och självständigt försvara sitt examensarbete
 • kritiskt granska och diskutera metodval, resultat och tolkningar i vetenskapliga studier
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera resultatets vetenskapliga betydelse, dess relevans för barnmorskeprofessionen samt identifiera behov av ytterligare kunskap och framtida forskning
 • integrera relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på frågeställningar, metodval och resultat, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • värdera resultatets anknytning till befintlig teoribildning
 • visa insikt om etiska aspekter på forskningsområdet och det egna resultatet samt dess implikationer
 • reflektera över sitt eget lärande och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och förmågor

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att kurserna Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp, Gynekologisk och sexuell hälsa, 7,5 hp, Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp och Förlossningskonst I, 7,5 hp är godkända samt att kurserna Förlossningskonst II, 7,5 hp, Kvinno- och familjehälsa II, 7,5 hp och Förlossningskonst III, 15 hp är genomgångna.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning enskilt och gruppvis i samband med seminarier. Alla seminarier är obligatoriska. Den handledning studenten har rätt till erbjuds i huvudsak under pågående kurs. Student som inte slutför det självständiga arbetet under pågående termin kan beviljas ytterligare handledning om särskilda skäl föreligger. Fokus ligger på studenternas eget lärande och självständiga arbete och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Det självständiga arbetet dokumenteras i en rapport som skall ha god vetenskaplig nivå.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av ett självständigt arbete/examensarbete där studenten i en bilaga redogör för sin egen kunskapsutveckling. Arbetet presenteras och diskuteras under ett seminarium. Handledaren rekommenderar eller avråder studenterna från att gå upp med sitt examensarbete. En betygskommitté sammansatt av disputerade lärare bedömer arbetet och föreslår ett slutgiltigt betyg till examinator som fastställer betyget. Utifrån bedömningen och det erhållna betyget får samtliga studenter ett utlåtande. Vid underkänt betyg (U) formuleras förslag på justeringar för godkänt betyg. Studenterna ges möjlighet att justera arbetet inom 14 dagar alternativt vid betygskommitténs nästa möte. Utifrån utlåtandet bedöms justeringar för godkänt betyg.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att det självständiga arbetet är godkänt och att obligatoriska moment är genomförda. För betyget väl godkänt på hela kursen krävs därtill betyget VG på det självständiga arbetet.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som blivit underkänd erbjuds studievägledning.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 2

Egen sökning av relevant litteratur i förhållande till ämnesval.