Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad och ambulanssjukvård vid skadehändelser och katastrofer, 6 hp

Engelskt namn: Ambulance Nursing and Medical Treatment in Accidents and Disasters

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM354

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i omvårdnad och traumatologi till personer i olika åldrar som drabbats av skadehändelse och/eller katastrof samt till deras närstående. Vidare studeras organisation, kommunikation, ledning och teamarbete vid skadehändelser och katastrofer. I kursen ingår även studier i omvårdnad, psykologiska reaktioner, våld- och hot, triage på skadeplats samt person- och samhällsskydd vid CBRNE-händelser. Specifikt omhändertagande av fastklämda, skadade personer vid trafikolyckor ingår, liksom studier om relevant teknisk utrustning och styrdokument vid skadehändelser och katastrofer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • analysera, kritiskt reflektera och dokumentera omvårdnadsåtgärder, prioriteringar och ställningstaganden vid skadehändelser och katastrofer, med hänsyn till etik, prevention, genus, klass, ålder och etnicitet
 • analysera och utvärdera traumatologins betydelse i samband omvårdnadsåtgärder vid skadehändelser och katastrofer hos skadade personer
 • redogöra för relevanta styrdokument som lagar och författningar gällande vid skadehändelser och katastrofer
Färdighet och förmåga
 • bedöma allvarlighetsgrad hos akut skadade personer i alla åldrar samt demonstrera systematisk undersökning och omhändertagande
 • identifiera, organisera, leda och tillämpa triage, kommunikation och omvårdnad vid nationell och internationell katastrofmedicinsk händelse samt samverka med andra aktörer på skadeplats
 • i team analysera, leda och åtgärda omvårdnad av fastklämda, skadade personer vid trafikolyckor utifrån nationella principer
 • analysera, åtgärda, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärder i samband med psykologiska reaktioner hos skadad person, dennes närstående samt hos kollega
 • analysera risker och vidta åtgärder i form av relevant skyddsutrustning, sanering och omvårdnad vid händelser av kemisk-, biologisk-, radiologisk-, nukleär- samt explosiv karaktär (CBRNE)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och reflektera över sin egen förmåga till dialog och kommunikation i relation till kursens innehåll

Behörighetskrav

För tillträde till kursen att kurserna Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp och Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp är godkända samt att kursen Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er som inkluderar vistelse på studieorten och på annan ort. Ett studerandeaktivt lärande med teoretiska och kliniska övningar tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, kliniska övningar (KTC), samverkansövningar med SMO- och polisstudenter, arbete i studiegrupper och föreläsningar. Kliniska övningar, samverkansövningar, lärar- och studentledda gruppdiskussioner samt skriftlig inlämningsuppgift är obligatoriska moment. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt i form av skriftlig salstentamen samt klinisk examination. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM354 överlappar helt med innehållet i 3OM237
-Kursen 3OM354 ersätter kursen 3OM237

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  För all litteratur gäller senaste upplaga.

  Katastrofpsykologi.
  Dyregrov Atle, Wentz Karin Larsson
  2., [uppdaterade och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2002 (Lund : 380 s. :
  ISBN: 91-44-02244-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Akut omhändertagande av trauma : på skadeplats och akutmottagning
  Elmqvist Carina, Almerud Österberg Sofia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 200 s. :
  ISBN: 9789144086774
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2021
  Femtioandra upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : xx, 995 sidor :
  ISBN: 9789147141050
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kropp och genus i medicinen
  Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
  ISBN: 91-44-03217-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Jonsson Anders
  Stress efter traumatiska händelser : ambulanspersonalens vardag
  Göteborg,c 2004 : 2004 : 94 s. :
  ISBN: 91-628-6196-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lennquist Sten
  Katastrofmedicin
  3., [omarb. och utvidgade] uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 448 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708481o.jpg
  ISBN: 91-47-08481-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lennquist Sten
  Traumatologi
  1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2007 : 528 s. :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705216o.jpg
  ISBN: 978-91-47-05216-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mackway-Jones Kevin
  MIMMS - på svenska : major incident medical management and support : praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 189 s. :
  ISBN: 9789144088174
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Kommunikation : samspel mellan människor
  Nilsson Björn, Waldemarson Anna-Karin
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-44-04128-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Katastrofmedicinsk beredskap : att leda sjukvård på ett särskilt sätt
  Nilsson Heléne, Kristiansson Tomas
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 187 s. :
  ISBN: 9789144102665
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  PHTLS : prehospital trauma life support
  8. ed. : Burlington : Jones and Bartlett : cop.[2015], 2016 : xxxi, 709 s. :
  ISBN: 9781284041736
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Wireklint Sundström Birgitta
  Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård
  Växjö : Växjö University Press : 2005 : [2], 186, [15] s. :
  ISBN: 91-7636-460-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Åtgärdskalender vid CBRNE-händelser
  [Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap] : 2010 : 82 s. :
  ISBN: 978-91-7383-077-5 (spiralh.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Traumaomvårdnad : vård av svårt skadade patienter
  Wihlke Gunilla, Schmidt Rebecka
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 260 sidor :
  ISBN: 9789147127818
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  För all litteratur gäller senaste upplaga.

  Katastrofpsykologi.
  Dyregrov Atle, Wentz Karin Larsson
  2., [uppdaterade och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2002 (Lund : 380 s. :
  ISBN: 91-44-02244-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Raadu Gunnel
  Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
  42. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 824 s. :
  ISBN: 91-47-10359-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Mackway-Jones Kevin
  MIMMS - på svenska : major incident medical management and support : praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 189 s. :
  ISBN: 9789144088174
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Kropp och genus i medicinen
  Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
  ISBN: 91-44-03217-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Jonsson Anders
  Stress efter traumatiska händelser : ambulanspersonalens vardag
  Göteborg,c 2004 : 2004 : 94 s. :
  ISBN: 91-628-6196-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lennquist Sten
  Katastrofmedicin
  3., [omarb. och utvidgade] uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 448 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708481o.jpg
  ISBN: 91-47-08481-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lennquist Sten
  Traumatologi
  1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2007 : 528 s. :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705216o.jpg
  ISBN: 978-91-47-05216-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kommunikation : samspel mellan människor
  Nilsson Björn, Waldemarson Anna-Karin
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-44-04128-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  PHTLS : prehospital trauma life support
  8. ed. : Burlington : Jones and Bartlett : cop.[2015], 2016 : xxxi, 709 s. :
  ISBN: 9781284041736
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Wireklint Sundström Birgitta
  Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård
  Växjö : Växjö University Press : 2005 : [2], 186, [15] s. :
  ISBN: 91-7636-460-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Åtgärdskalender vid CBRNE-händelser
  [Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap] : 2010 : 82 s. :
  ISBN: 978-91-7383-077-5 (spiralh.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akut omhändertagande av trauma : på skadeplats och akutmottagning
  Elmqvist Carina, Almerud Österberg Sofia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 200 s. :
  ISBN: 9789144086774
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Katastrofmedicinsk beredskap : att leda sjukvård på ett särskilt sätt
  Nilsson Heléne, Kristiansson Tomas
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 187 s. :
  ISBN: 9789144102665
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.