Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsmetoder samt kliniska bedömningar inom vård av äldre, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Methods, Geriatric Assessments and Care of Old People

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 3OM386

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-02-28

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delar som går parallellt, forskningsmetoder (del 1) samt VFU med klinisk bedömning (del 2).

Del 1. Denna del i kursen är en introduktion till forskningsprojektarbete och det kommande examensarbetet, vilket innefattar forskningsmetodik, såväl kvalitativ som kvantitativ datainsamling och analys. Kursen innehåller vidare fördjupade studier för att förbereda studenten till ett vetenskapligt, kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt.

Del 2. Den andra delen av kursen innehåller en fördjupning och klinisk tillämpning av teoretisk kunskap inom vård av äldre genom verksamhetsförlagda studier (VFU). Under VFU genomförs en klinisk bedömning av en äldre persons hälsotillstånd med en strukturerad klinisk bedömning. Den kliniska bedömningen består i att självständiga utföra komplexa bedömningar inom en begränsad tidsram och att vidta avancerade evidensbaserade omvårdnadsåtgärder. Den kliniska bedömningen ska utgå från ett hälsofrämjande perspektiv samt belysa ett intersektionellt perspektiv inom vård av äldre.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
  • visa fördjupad kunskap i att identifiera vetenskapliga problem, forskningsdesign och metod samt tolka resultat
Färdighet och förmåga 
  • planera en vetenskaplig studie inklusive val av kvalitativ eller kvantitativ ansats, design, urval, datainsamling och analys samt formulera ett vetenskapligt syfte
  • självständigt initiera, planera, genomföra och utvärdera evidensbaserade kliniska bedömningsmetoder via intervju, observation, fysiska och psykiska undersökningar samt bedömningsinstrument inom vård av äldre
 Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • visa förmåga att värdera och bedöma den äldre patientens symtom utifrån en klinisk bedömning och andra insamlade undersökningar
  • visa förmåga till forskningsetiska ställningstaganden

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska, att kurserna Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet, 7,5 hp och Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad är godkända samt att kurserna Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede, 7,5 hp och Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad, 7,5 hp är genomgångna.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätbaserad med 2 heltidsveckors VFU-placering (3 hp). Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig webbtentamen (FSR 1), skriftlig individuell rapport (FSR 2, 5), individuell skriftlig inlämningsuppgift med tillhörande trepartssamtal (FSR 3, 4). Studentens måluppfyllelse under VFU bedöms med stöd av genomförd strukturerad klinisk bedömning samt avslutande trepartssamtal.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM386 överlappar helt med innehållet i 3OM326
-Kursen 3OM386 ersätter kursen 3OM326

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur tillhandahålls separat.