Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etik och kommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Ethics and Communication

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3OM392

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen behandlar relationsetiska teorier samt redskap och arbetsmodeller för problembearbetning inom etikområdet i vården. Utvecklingspsykologiska perspektiv studeras liksom strategier för att hantera stress och kriser. Vidare ingår kommunikationsteorier och intersektionella perspektiv. Akut omhändertagande enligt L-ABCDE samt injektionsteknik tränas vid kliniskt träningscentrum. Relevanta lagar och författningar ingår. Kursen är indelad i tre delar: Människans utveckling (del 1), relationsetik med kommunikation (del 2) och klinisk färdighetsträning (del 3).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för olika etiska teorier inom hälso- och sjukvård
  • beskriva relevanta utvecklingspsykologiska teorier och anknyta dessa till kommunikation och bemötande i olika åldrar
  • beskriva hur stress kan påverka människan fysiskt, psykiskt och socialt samt förklara olika bemästringsstrategier
  • beskriva kriser och krisförlopp samt människans olika sätt att hantera dessa
  • redogöra för ansvar i relation till professionen och förklara regelverk vid iordningställande och administrering av läkemedel
Färdighet och förmåga
  • beskriva och tillämpa kommunikationsteorier samt dess påverkan på kommunikation och samspel i möten
  • förklara och tillämpa grundläggande principer vid akut omhändertagande enligt L-ABCDE
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över och visa medvetenhet om etiskt förhållningssätt inom vården

Behörighetskrav

För tillträde till kurs krävs genomgångna kurser i termin 1

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper och seminarier. Inom samtliga arbetsformer används litteratur och digitala verktyg som stöd för lärandeprocessen. I skriftliga uppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas i samtliga moment. Obligatoriskt moment är individuellt kunskapstest som ska vara genomfört innan obligatorisk färdighetsträning på kliniskt träningscentrum. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg på hel kurs används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras individuellt i form av en skriftlig digital salstentamen (del 1), två muntliga seminarier där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier (del 2) samt individuell klinisk färdighetsbedömning i L-ABCDE (del 3).
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.
 
Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM392 överlappar helt med innehållet i 3OM251
-Kursen 3OM392 ersätter kursen 3OM251

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Kurslitteratur

* Återkommande litteratur

Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning
Eide Hilde, Eide Tom, Glad Anette
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 526 s. :
ISBN: 978-91-44-05331-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utvecklingspsykologi
Hwang Philip, Nilsson Björn
Fjärde utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 420 sidor :
ISBN: 9789127826977
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Prehospitalt akut omhändertagande : enligt principen L-ABCDE
Jande-Waldau Charlotta, Winarve Birgitta
Räddningsverket : 2013 :
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27218.pdf
Obligatorisk

Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
ISBN: 9789144083551
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur

Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
ISBN: 9789144083537
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
ISBN: 9789144120539
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vårdhandboken
Vårdhandboken-Inera AB :
http://www.vardhandboken.se/
Obligatorisk

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska
Örnberg Gunnel, Andersson Bodil
1:a utgåva, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, Stockholm: TMG : 2012 :
http://www.swedrad.se/
Obligatorisk

Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor
Vårdförbundet :
https://www.vardforbundet.se/siteassets/rad-och-stod/regelverket-i-varden/yrkesetiskkod-for-rontgensjukskoterskor.pdf
Obligatorisk