Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2021-01-10 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM397

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar omvårdnadsprocessen samt tillämpning av teoretiska kunskaper inom  pre-, intra- och postoperativ omvårdnad på vårdavdelning/mottagning samt operationsavdelning. Medicintekniska uppgifter utförs i samband med omvårdnaden.

Kursen är uppdelad i två moment. Moment 1- Introduktion till och träning i medicintekniska färdigheter samt aseptik inom operationssjukvård, 1,5Hp. Moment 2- Verksamhetsförlagd utbildning VFU, fördelat på vårdavdelning/ mottagning och operationsavdelning, 6Hp.

Relevanta teorier för omvårdnad samt intersektionella perspektiv ingår i kursen.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse 
  • visa kunskap om omvårdnadsprocessen samt relevanta lagar och författningar
 
Färdighet och förmåga
  • tillämpa omvårdnadsprocessen samt utföra medicintekniska uppgifter
  • tillämpa intraoperativ omvårdnad
  • kritiskt granska ett aseptiskt förhållningssätt
 
Värderingsförmåga och förhållningsätt                       
  • visa självinsikt och empatisk förmåga i samverkan med patienter, anhöriga och i team.

Behörighetskrav

För tillträde till kurs krävs godkända kurser i termin 1-3, med undantag för Vetenskaplig teori och metod II som ska vara genomgången.
 

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas, kännetecknat av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Moment 1- Introducerande föreläsningar samt obligatorisk träning i kliniska färdigheter på kliniskt tränings centrum KTC, inklusive avslutande bedömning i aseptik ingår.

Moment 2- VFU genomförs under handledning. Relevant teori integreras i det kliniska arbetet. Modell för omvårdnad utvecklad vid Umeå universitet och Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska ingår.
 
Handledning i personlig och yrkesmässig utveckling är obligatorisk.
 
För att få genomföra Moment 2 måste Moment 1 vara fullgjort godkänt. I Moment 2 ska vfu-periodens första del vara godkänd innan student kan fortsätta till vfu periodens andra del.

 

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd, (G) eller underkänd, (U). Kursen examineras individuellt i aseptik på KTC (moment 1), samt VFU med en individuell skriftlig inlämningsuppgift (moment 2). Målet under Kunskap och förståelse samt det tredje målet under Färdighet och förmåga examineras individuellt genom en skriftlig inlämningsuppgift som bedöms utifrån fastställda kriterier. Den individuella inlämningsuppgiften skall följa forskningsprocessen med fokus på omvårdnadsprocessen med fördjupning i aseptik.  Uppfyllelse av mål 1 och 2 under Färdighet och förmåga samt målet under Värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms efter genomförd vfu. Student ska ha uppnått god måluppfyllelse utifrån AssCE-formuläret.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända
 
Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.