Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi IV, 22,5 hp

Engelskt namn: Radiography IV

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 3OM398

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-11-22

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen omfattar omvårdnad, undersökningsmetodik, teknik samt strålskydd vid konventionella röntgenundersökningar, datortomografi (DT) och magnetisk resonanstomografi (MRT). Vidare studeras neurologiska och psykiatriska sjukdomar samt fördjupning inom muskelo-skeletala- och buksjukdomar.  Den specifika omvårdnaden studeras relaterat till dessa sjukdomstillstånd och diskuteras utifrån intersektionella aspekter. Vidare studeras akut omhändertagande och sjukvårdens organisation vid akuta händelser. I kursen beaktas de lagar och författningar som reglerar området. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sex veckor inom radiologisk verksamhet ingår.

Kursen är indelad i fyra delar. Del 1 VFU med skriftligt fördjupningsarbete som genomförs parvis. Del 2 Sjukdomslära, med specifik omvårdnad samt anatomi och radiologisk diagnostik. Del 3 Undersökningsmetodik och kliniska färdigheter samt del 4 MRT och mammografen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för etiologi, patofysiologi, symtombild, diagnostik, behandling och prognos för vanligt förekommande neurologiska sjukdomar som diagnostiseras vid datortomografi och magnetisk resonanstomografi  
 • visa fördjupad kunskap inom muskelo-skeletala- och buksjukdomar
 • beskriva och analysera specifik omvårdnad relaterat till sjukdomstillstånden, översiktligt redogöra för psykiatrisk sjukdom och psykiatrisk ohälsa
 • förstå och redogöra för uppbyggnad, teknik och funktion gällande MRT och mammografen
 • förstå och redogöra för riskerna gällande personal, patienter och närstående vid MRT verksamhet
 • förstå och redogöra för effekter, biverkningar och kontra- indikationer för kontrastmedel vid MRT undersökningar
Färdighet och förmåga
 • beskriva akut omhändertagande och prioritering på skadeplats samt
 • redogöra för psykosocialt omhändertagande av patient och närstående i samband med akut tillstånd
 • visa förmåga att utifrån patientens ålder, behov och förutsättningar självständigt planera, genomföra, dokumentera, reflektera över och utvärdera röntgenundersökningar
 • tillämpa olika kommunikationstekniker i mötet med patienter och närstående samt respektera deras integritet och autonomi
 • tillämpa och förklara principer gällande kvalitets- och strålskyddsaspekter vid datortomografi- och konventionella röntgenundersökningar
 • visa förmåga att bedöma smärta och utvärdera smärtlindrin
 • visa förmåga att utföra sjukvårdstekniska uppgifter samt utföra hjärt- och lungräddning på barn
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa självkännedom och empatisk förmåga

Behörighetskrav

För tillträde till kurs krävs godkända kurser i termin 1- 3 samt att Vetenskaplig teori och metod II och kurs Omvårdnad ska vara genomgångna.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, simulerings- och metodövningar, VFU och seminarier. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas i samtliga moment. Yrkesmässig handledning ingår. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utanför studieorten. Obligatoriska moment är att upprätta checklista i grupp, seminarium, yrkesmässig handledning efter VFU, traumasimulering, S-HLR barn på kliniskt träningscentrum (KTC) och färdighetsträning på radiologisk klinik. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Individuell bedömning sker efter fastställda kriterier vid samtliga examinationer. Kursen examineras i form av verksamhetsförlagd utbildning, skriftligt fördjupningsarbete i par, skriftlig hemtentamen, individuella skriftliga salstentamina, digital individuell salstentamen och muntligt bildseminarium i grupp. För betyget G på hel kurs krävs godkända betyg i samtliga examinationer samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Vid skriftligt fördjupningsarbete kan komplettering erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Reviderat arbete ska inlämnas för ny bedömning inom 14 dagar efter beslut från lärare om tillåten komplettering.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. 

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknanden
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM398 överlappar helt med innehållet i 3OM254
-Kursen 3OM398 ersätter kursen 3OM254

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 8

* Återkommande litteratur.

Radiologi
Aspelin Peter, Pettersson Holger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling
Ericson Elsy, Ericson Thomas
4., rev. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 752 s. :
Extra material
ISBN: 978-91-44-07008-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Illustrerad farmakologi.n 2,p Sjukdomar och behandling
Simonsen Terje, Aarbakke Jarle, Hasselström Jan, Lyså Roy, Nordlund Helena
2., [uppdaterade och aktualiserade] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 423 s. :
ISBN: 91-27-09867-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Isaksson Mats
Grundläggande strålningsfysik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
ISBN: 9789144128863
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kirurgiboken
Järhult Johannes, Offenbartl Karsten, Andersson Manne
6 uppl. : Liber : 2019 : 656 sidor :
ISBN: 9789147127733
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bontrager's textbook of radiographic positioning and related anatomy
Lampignano John P., Kendrick Leslie E.
Tenth edition : St. Louis : Elsevier : 2021 : xvii, 827 pages :
ISBN: 9780323749565
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
ISBN: 9789144123165
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Människokroppen : fysiologi och anatomi
Sand Olav, Sjaastad Øystein V., Haug Egil, Bjålie Jan G., Toverud Kari C., Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 668 sidor :
ISBN: 9789147142873
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lennquist Sten
Traumatologi
Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 640 sidor :
ISBN: 978-91-47-11423-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vårdhandboken
Vårdhandboken-Inera AB :
http://www.vardhandboken.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: *

MRI in practice
Westbrook Catherine, Talbot John
Fifth edition : Hoboken, NJ : Wiley Blackwell : 2019 : xviii, 395 pages :
ISBN: 9781119391968
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.