Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Radiografi VI, 15 hp

Engelskt namn: Radiography VI

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 till 2021-08-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM400

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med klinisk färdighetsträning om 9 veckor inom följande områden: interventionell radiologi (IR), magnet resonanstomografi (MRT) samt nuklearmedicin eller mammografi. I kursen fördjupas studier i bröstcancersjukdom samt hjärt- och kärlsjukdomar. Innehållet syftar till ett fördjupat ansvarstagande inom röntgensjuksköterskans arbetsområde med hänsyn till omvårdnad, strålskydd, bildkvalité, och intersektionella aspekter. Kursen är indelad i två moment. Moment 1. Patofysiologi med specifik omvårdnad, 1,5 hp. Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 13,5 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
* redogöra för diagnostik, metodik, behandling och prognos samt omvårdnad vid mammografiundersökningar
* redogöra för diagnostik och behandling i samband med interventionell radiologi vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd

Färdighet och förmåga
* visa förmåga att utifrån patientens ålder, behov och förutsättningar planera, genomföra, dokumentera och utvärdera   undersökningar och behandlingar vid: IR, MRT och mammografi- alternativt nuklearmedicin
* tillämpa fysikaliska och tekniska aspekter för att optimera bildkvalité och stråldos vid radiologiska undersökningar och behandlingar
* tillämpa fördjupade anatomiska och fysiologiska kunskaper vid de radiologiska undersökningar och behandlingar som ingår i kursen
* tillämpa ett aseptiskt och sterilt arbetssätt samt säker sterilgodshantering
* visa förmåga att hantera läkemedel/isotoper enligt föreskrifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* visa förmåga att självständigt ta initiativ till samverkan med andra yrkesgrupper
* visa förmåga att självständigt informera och skapa trygghet för patienter och närstående

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser termin 1-4 samt genomgången kurs Radiografi V

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Kunskaper från tidigare kurser ska tillämpas både i teori och klinisk praxis. I fördjupningsuppgiften skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas i samtliga moment.

Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier, VFU och kliniska färdighetsövningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utanför studieorten. Undervisning på engelska kan förekomma.

Obligatoriska moment är färdighetsövningar, checklista, seminarium och yrkesmässig handledning.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en individuell skriftlig salstentamen (moment 1), verksamhetsförlagd utbildning samt skriftligt fördjupningsarbete i par med individuell bedömning (moment 2).
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Vid skriftligt fördjupningsarbete kan komplettering erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Reviderat arbete ska inlämnas för ny bedömning inom 14 dagar efter beslut från lärare om tillåten komplettering.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM400 överlappar helt med innehållet i 3OM256
-Kursen 3OM400 ersätter kursen 3OM256

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.