Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi, examensarbete, 15 hp

Engelskt namn: Radiography, Thesis for a Degree of Bachelor

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3OM403

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-11-22

Innehåll

Kursen är en fördjupning i huvudområdet radiografi och en tillämpning av kunskaper i vetenskaplig metod och teori. Kursen innehåller planering, genomförande och dokumentation av ett självständigt vetenskapligt examensarbete. Presentation och försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan kursdeltagaresdiskussion av examensarbetet ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståele
  • identifiera och avgränsa relevanta problemområden för vetenskapliga arbeten inom röntgensjuksköterskans kompetensområde, radiografi
  • beskriva empiriskt nuläge och relevant teori/relevanta teorier för examensarbetets problemområde
Färdighet och förmåga
  • inom givna tidsramar ta ansvar för att planera, genomföra och med ett akademiskt skriven text producera ett examensarbete
  • systematiskt genomföra litteratursökning/datainsamling, kritiskt analysera och presentera ett resultat som svarar på examensarbetets syfte samt diskutera resultatet i relation till aktuell forskning och relevanta teorier för radiografi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • vetenskapligt argumentera för och självständigt försvara sitt examensarbete
  • integrera samhälleliga och intersektionella aspekter samt forskningsetiska resonemang relevanta för examensarbetet
  • reflektera över arbetets resultat i relation till relevant begreppsbildning och teori samt värdera dess betydelse för röntgensjuksköterskans kliniska arbete

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 75 hp i ämnet radiografi/omvårdnad med inriktning mot diagnostisk radiologi eller motsvarande varav minst 12 hp i vetenskaplig metod eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt handledning enskilt och i grupp. Den handledning studenten har rätt till erbjuds i huvudsak under pågående kurs. Projektplaneseminarium samt rapportseminarium är obligatoriska. Student som inte slutför det självständiga arbetet under pågående termin kan beviljas ytterligare handledning om särskilda skäl föreligger. Fokus ligger på studenternas eget lärande och självständiga arbete och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av ett självständigt examensarbete samt i ett seminarium med individuell bedömning av studentens prestationer. En betygskommitté granskar arbetet och föreslår ett slutgiltigt betyg till examinator som fastställer betyget. Vid betyget U ger betygskommittén anvisningar om revideringar för att betyget G ska kunna uppnås. För betyget G på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och att obligatoriska moment är genomförda.
 
Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket, Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM403 överlappar helt med innehållet i 3OM277
- Kursen 3OM403 ersätter kursen 3OM277

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

Friberg Febe
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 154 s. :
ISBN: 978-91-44-04315-9 (3. tr.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
7., [updated] ed. : Philadelphia PA : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2010 : xiv, 610 s. :
ISBN: 978-0-7817-8153-4 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-05644-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för det självständiga arbetet tillkommer.