Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Engelskt namn: Reproductive and Perinatal Health

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2021-08-08 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM422

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Barnmorskeprofessionen samt kvinnors livsvillkor och hälsa belyses ur ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Kursen introducerar lagstiftning och etiska aspekter inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Vidare behandlas de reproduktiva organens anatomi, fysiologi och endokrinologi samt embryologi och fosterutveckling under graviditeten. Barnmorskans folkhälsoarbete beträffande rådgivning om livsstil, sexualitet och reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv presenteras. Kursen ger en introduktion i barnmorskans forskningsfält och introducerar genusbegrepp och genusperspektiv samt hur exempelvis klass- och transkulturella faktorer relaterar till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Två dagars observerande fältstudier görs på valfri arbetsplats inom barnmorskans yrkesområde.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • beskriva och förklara reproduktionsorganens anatomi och fysiologi samt redogöra för samband mellan reproduktiva hälsan och den endokrinologiska funktionen i ett livscykelperspektiv
 • beskriva och förklara embryots tillväxt och fostrets utveckling
Färdighet och förmåga
 • applicera relevanta regelverk inom området sexuell och reproduktiv hälsa
 • integrera kunskap, identifiera problem, analysera och föreslå åtgärder inom ämnesområdet med beaktande av exempelvis etiska, genus-, klass- och transkulturella aspekter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över barnmorskeprofessionen i ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv
 • reflektera över förhållningssätt och kommunikation i samband med barnmorskans folkhälsoarbete relaterat till sexualitet och livsstilsrådgivning
 • reflektera över professionellt förhållningssätt där professionens etiska kod, synsätt samt egen kunskapsutveckling beaktas

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs delvis nätburen med sammankomster på studieorten och motsvarar heltidsstudier.

Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande/kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar och individuellt arbete där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier. Fallseminarier, observerande fältstudier samt yrkesmässig utveckling/handledning inom sexuell och reproduktiv hälsa är obligatoriskt.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig hemtentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig examination.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM422 överlappar helt med innehållet i 3OM343
-Kursen 3OM422ersätter kursen 3OM343

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga. Delar av kurslitteraturen återkommer i fler kurser inom programmet.

  Folkhälsan i Sverige 2018: årlig rapportering
  Folkhälsomyndigheten, artikelnr 18001 :
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling--arsrapport-2018/

  Professional ethics in midwifery practice
  Foster Illysa R., Lasser Jon
  Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers : cop. 2011 : xi, 268 p. :
  ISBN: 9780763768805
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jacobs Kronenfeld Jennie
  Gender, women's health care concerns and other social factors in health and health care
  First edition : Emerald Publishing Limited : 2018 : 307 pages :
  ISBN: 9781787561762
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Graviditetsregistrets årsrapport 2017
  Graviditetsregistret :
  https://www.medscinet.com/gr/default.aspx

  Heise Löwgren Camilla
  Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. 2018.
  Fyrtionionde upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 910 sidor :
  ISBN: 9789147127450
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Holm Ivarsson Barbro
  MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
  3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
  ISBN: 9789188099600
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2018
  Svenska Barnmorskeförbundet :
  https://www.barnmorskeforbundet.se/
  Obligatorisk

  Obstetrik
  Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
  ISBN: 9789144095707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 10. Uppl., Philadelphia, Wolters Kluwer Health (2017): 784 p ISBN 9781496300232
  Polit D.F, Beck C.T
  Philadelphia, Wolters Kluwer Health :

  Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
  Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
  ISBN: 9789144090054
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sexologi
  Lundberg Per Olov, Löfgren-Mårtenson Lotta
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 469 s. :
  ISBN: 978-91-47-01545-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Embryologi : en kortfattad lärobok
  Ulfig Norbert, Wilhelms Daniel B.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 181 s. :
  Instuderingsfrågor, länkar till videofilmer
  ISBN: 9789144071152
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Visible body (Ovid), Databas för anatomi i 3D
  x :
  https://www.ub.umu.se/

  Relevanta artiklar och avhandlingar för området tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Folkhälsan i Sverige 2016 : årlig rapportering
  Solna : Folkhälsomyndigheten : 2016 : 75 s. :
  Fritt tillgänglig via www.folkhalsomyndigheten.se
  ISBN: 9789176036327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se även: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-forlossningarochnyfodda http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeter%2cforlossningarochnyfodda

  Professional ethics in midwifery practice
  Foster Illysa R., Lasser Jon
  Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers : cop. 2011 : xi, 268 p. :
  ISBN: 9780763768805
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Raadu Gunnel
  Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården.
  47. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 892 s. :
  ISBN: 9789147112784
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Holm Ivarsson Barbro
  MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
  3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
  ISBN: 9789188099600
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Obstetrik
  Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
  ISBN: 9789144095707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kvinnor, kropp och hälsa
  Oinas Elina, Ahlbeck-Rehn Jutta
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-44-02828-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
  Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
  ISBN: 9789144090054
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sexologi
  Lundberg Per Olov, Löfgren-Mårtenson Lotta
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 469 s. :
  ISBN: 978-91-47-01545-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Socialstyrelsen (2006) : Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

  www.socialstyrelsen.se/publikationer
  Obligatorisk

  Relevanta artiklar och avhandlingar för området tillkommer.