"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förlossningskonst II, 15 hp

Engelskt namn: Intrapartum and Postnatal Care II

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 3OM426

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade studier om förlossning och puerperalvård med målsättningen att bevara det normala normalt, samt kunskap om komplikationer och hur dessa ska kunna undvikas, upptäckas och minimeras. Teori varvas med praktisk träning/varierande fallövningar gällande övervakning av kvinnan och barnet samt undersökningsmetoder tillämpbara inom området. Kursen omfattar träning och handläggning av farmakologiska/icke farmakologiska smärtlindringsmetoder samt handläggning av förlossningsrelaterade rupturer och fördjupad träning i sutureringsmetoder ges. Vidare tränas och fördjupas kunskapen om hur barnmorskor kan tillgodose föräldrars behov av stöd, närvaro och information omkring födelsen inklusive amning/uppfödning av det nyfödda barnet. En teoretisk och praktisk påbyggnad ges i observation och vård av barn som kräver särskilt omhändertagande under nyföddhetsperioden inklusive NHLR (Neonatal Hjärt-Lung-Räddning). Under kursens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ökar studenten självständighet gällande handläggning av den okomplicerade förlossningens olika faser. Studenterna samlar in underlag gällande avvikande CTG (registrering av fostrets hjärtslag och kvinnans livmodersammandragningar) och etiska dilemman. Som en del av kursen tränar sig studenterna i retoriskt skrivande relaterat till barnmorskeprofessionen och innefattar ett valt perspektiv såsom exempelvis genus, sexualitet, etik, funktionsnedsättning, etnicitet etc.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse

  • visa kunskap om vanliga komplikationer och handläggningen av dessa samt bedöma när förlossningsförloppet avviker från det normala  
  • ha kunskap om gällande riktlinjer och lagstiftning samt kunna dokumentera given vård
  • redogöra för barnmorskans funktion och ansvar inom förlossning och puerperalvård

Färdighet och förmåga

  • tillämpa god vård inklusive stöd, övervakning och medicinska kontroller av den födande kvinnan och barnet under förlossning och puerperalperiod
  • visa förmåga att via yttre och inre palpation fastställa barnets läge och nedträngande bjudning i bäckenkanalen
  • förebygga förlossningsskador samt bedöma och suturera rupturer/episiotomier
  • bedöma och administrera farmakologisk/icke farmakologisk smärtlindring i samband med förlossning
  • bedöma det nyfödda barnets tillstånd och behov under nyföddhetsperioden och vara införstådd i omhändertagande vid avvikelser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över egna värderingar om födande, föräldraskap och amning samt visa insikt om och förståelse för genus, etiska, transkulturella och andra sociala faktorers betydelse inom förlossning och puerperalvård
  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till kommunikation med blivande/nyblivna föräldrar och med det omgivande samhället

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt att kursen Förlossningskonst I, 7,5 hp är genomgången, inkluderat godkänd på den verksamhetsförlagda delen.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs delvis nätburen med sammankomster på studieorten och motsvarar heltidsstudier.

Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande/kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs 7 veckor på förlossnings- och BB avdelning under fortlöpande handledning. Obligatoriska moment utgörs av träning vid kliniskt träningscentrum (KTC) och aktivt deltagande i seminarier. Genomförd träning vid KTC är en förutsättning för att gå ut på VFU. Yrkesmässig handledning inom sexuell och reproduktiv hälsa kan förekomma.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av VFU, skriftlig individuell hemtentamen och individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM426 överlappar helt med innehållet i 3OM347
-Kursen 3OM426 ersätter kursen 3OM347

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.Obligatorisk
Läsanvisning: Karlsson, Kay; Scheutz, Sofia Anknytning : om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn 2., [utök.] uppl. : Stockholm : Gothia, 2012 - 141 s. ISBN:978-91-7205-859-0 LIBRIS-ID:13526753

Professional ethics in midwifery practice
Foster Illysa R., Lasser Jon
Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers : cop. 2011 : xi, 268 p. :
ISBN: 9780763768805
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Amning i dag
Kylberg Elisabeth, Westlund Anna Maria, Zwedberg Sofia
2. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2014 : 185 s. :
ISBN: 9789172059603
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Supporting women for labour and birth : a thoughtful guide
Leap Nicky, Hunter Billie
London : Routledge : 2016 : xiv, 234 p. :
ISBN: 9780415524285
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barnmorskans handläggning vid normal förlossning : forskning och erfarenhet
Lindgren Helena, Rehn Margareta, Wiklund Ingela
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 106 s. :
ISBN: 978-91-44-08451-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mayes' midwifery
MacDonald Sue, Magill-Cuerden Julia
14th ed. : Edinburgh : Bailliere Tindall Elsevier : 2012 : xvii, 1017 s. :
ISBN: 9780702052330
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Neonatologi
Lagercrantz Hugo, Hellström-Westas Lena, Norman Mikael
2., utök. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 559 s. :
ISBN: 9789144096681
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
ISBN: 9789144090054
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Relevanta artiklar och avhandlingar för området tillkommer. Här följer länkar till dokument som handlar om det nationella projektet om säker förlossning och omhändertagande av nyfödda barn. De yrkesorganisationer som står bakom dessa dokument är SBF (Svenska barnmorskeförbundet), SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) och SNS (Svenska neonatalsektionen) och uppdateras med jämna mellanrum: www.sfog.se/start/rad-riktlinjer/sfog-rad-obstetrik/ Se även aktuella ARG-grupper, ARG-dokument och aktuella riktlinjer under SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) www.barnmorskeforbundet.se/forbundet/nationella-samarbeten/projekt-saker-forlossning/ www.neohlrutbildning.se http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-forlossningarochnyfodda http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeter%2cforlossningarochnyfodda