Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Existentiella frågor inom vård och omsorg - kreativa förhållningssätt, 7,5 hp

Engelskt namn: Existential Issues in Health Care and Social Work - Creative Approaches

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM430

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

I kursen behandlas existentiella frågor inom ansvarsområdet vård- och omsorg. Teoretiska grunder för existentiellt hälsofrämjande arbete introduceras utifrån filosofiska, religiösa och kreativa perspektiv, där även den existentiella hälsan berörs. Teori och metod för kreativa förhållningssätt introduceras samt teorier som omfattar krishantering och stödjande interventioner vid existentiell problematik studeras. Vidare behandlas betydelsen av arbete med värdegrund inom arbetsplats/organisation. Studenten genomför ett teoretiskt projektarbete under kursen. Även kritisk granskning av vetenskaplig litteratur ingår samt att studenten reflekterar över sin egen roll och hur samverkan kan ske i existentiella frågor mellan vårdgivare och organisationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för och tillämpa teoretiska grunder för existentiell hälsa och krishantering
  • redogöra för och tillämpa teoretiska grunder för existentiellt hälsofrämjande arbete och lämpliga stödjande interventioner
  • identifiera och diskutera ansvarsområden för arbete med existentiella frågor inom vård och omsorg samt samverkansmöjligheter
Färdighet och förmåga
  • beskriva och analysera existentiella frågeställningar i arbete med patienter/klienter/brukare och deras närstående inom vård eller omsorg
  • planera och skriftligt dokumentera en tänkt intervention med existentiellt hälsofrämjande inriktning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och reflektera över arbetsplats eller annan organisations värdegrund samt över egna livsvärderingars påverkan på patienter och närstående
  • reflektera över sin egen förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation gällande existentiella frågor

Behörighetskrav

Grundläggande högskoleutbildning om minst 90 hp inom ett humanistiskt, medicinskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete om minst 7,5 hp. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten.  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Kursen kan innehålla engelskspråkiga lärresurser. Fokus ligger på studenternas eget lärande och självständiga arbete och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. I kursen ingår obligatoriska gruppövningar.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av seminarier i grupp samt individuell skriftlig rapport som presenteras och diskuteras muntligt vid seminarium.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM430 överlappar helt med innehållet i 3OM302
-Kursen 3OM430 ersätter kursen 3OM302

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Har det kommit ut en senare upplaga, är det den som gäller. Undvik av denna anledning att införskaffa litteratur långt i förväg eftersom upplagan kan komma att ändras till dess att kursen ges.

Arlebrink Jan
Existentiella frågor : inom vård och omsorg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
ISBN: 978-91-44-06066-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Uppskattande samtalskonst : om att skapa möjligheter i samtalets värld
Bergman Susanne, Blomqvist Camilla
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 126 s. :
ISBN: 978-91-44-08349-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bojner Horwitz Eva
Kulturhälsoboxen. 6 böcker om kulturens plats i vården och egenvården.
Gothia Fortbildning : 2014 :
Kulturhälsoboxen, Gothia Fortbildning
Obligatorisk

Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : att stärka människors motståndskraft
Hedrenius Sara, Johansson Sara
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 278 s. :
ISBN: 9789127135611 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modet att skapa
May Rollo, Wentz Edgardh Margareta
2. uppl. : Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 132, [1] s. :
ISBN: 91-27-10776-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Melder Cecilia A.
Vilsenhetens epidemiologi : en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2011 : 305 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter tillkommer. Egen sökning av relevant litteratur i förhållande till det valda fördjupningsområdet.