Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pre- och intrahospital omvårdnad, 6 hp

Engelskt namn: Pre- and Intrahospital Care

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3OM452

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2022-04-21

Innehåll

Kursen innehåller studier med fokus på omvårdnad av patienter och närstående pre- och intrahospitalt. Kursen behandlar även teoribildningar för systematiskt omhändertagande och klinisk bedömning av patienter för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Även mänskliga rättigheter och jämlik vård behandlas i kursen. Vidare innehåller kursen avancerad hjärt- och lungräddning (A-HLR) och strukturerad kommunikation enligt Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendation (SBAR).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva och analysera relationen mellan patienter med akut sjukdom eller skada och vårdkedjan utifrån vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och med helhetssyn på människan
  • analysera och förklara katastrofmedicinska principer inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde och i interprofessionella team
Färdighet och förmåga
  • identifiera, bedöma, analysera och åtgärda omvårdnadsbehov samt utvärdera omvårdnad som värnar om patientens säkerhet, trygghet och personliga integritet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • självständigt och systematiskt genomföra kliniska bedömningar med avseende på patientens symtom och vitala parametrar samt vidta relevanta åtgärder utifrån den kliniska bedömningen
  • samverka inom team och intraprofessionellt mellan olika yrkeskategorier inom vårdkedjan
Värderingsförmåga och förhållningsätt
  • analysera och beskriva patienters, närståendes och professionellas perspektiv på hälsa, ohälsa hos personer med akut sjukdom eller skada utifrån etiskt förhållningsätt och med beaktande av kön, klass, etnicitet och ålder

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Seminarier, samverkansövning vid katastrofsituation, A-HLR-utbildning och kliniska övningar är obligatoriska moment.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en inlämningsuppgift som bedöms vid seminarium och Objective Structured Clinical Examinations (OSCE).
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM452 överlappar delvis innehållet i kursen 3OM352
-Kursen 3OM452 ersätter kursen 3OM352

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.