Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Audiologi, 1,5 hp

Engelskt namn: Audiology

Denna kursplan gäller: 2007-11-05 och tillsvidare

Kurskod: 3OR001

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Öron- näs- och halssjukdomar

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet, 2007-11-07

Innehåll

Kursen behandlar örats anatomi och fysiologi, vissa akustisk-fysiologiska begrepp, skillnaden mellan ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning liksom orsaker, uppkomstsätt, indelning av hörselrubbningar hos barn och vuxna. Hörselnedsättande sjukdomar. habilitering och rehabilitering av hörselnedsättningar. Cochleärt implantat.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskaper om o örats anatomi och fysiologi o akustisk-fysiologiska begrepp o hörselmätningsmetoder o hörselnedsättande sjukdomar hos vuxna o tekniska hjälpmedel och hörapparater o hörselhabilitering av barn och rehabilitering av vuxna o balanssjukdomar och tinnitus o cochleärt implantat Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs skall studenten o kunna redogöra för skillnaden mellan ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning o kunna redogöra för orsaker till och diagnostik av hörselnedsättningar hos barn

Behörighetskrav

Den studerande skall ha genomgått kurserna Introduktionskurs i logopedi 3 hp samt Anatomi och fysiologi, 6 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer och grupparbeten. Alla kursmoment utom föreläsningar är obligatoriska

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen. Som betyg används uttrycken godkänd eller underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programkommittén begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. TILLGODORÄKNANDE Ett tillgodoräknande prövas alltid individuellt. I de fall där tillgodoräknande är möjligt, beslutar berörd programkommitté i samråd med kursansvarig om tillgodoräknande efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilken kurs ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses bifogas. Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men lämnas in till Registrator, Umeå universitet, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs. För sent inkommen överklagande kommer att avvisas.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 45

Ear, nose and throat and head and neck surgery : an illustrated colour text
Dhillon Ramindar S., East C. A.
Edinburgh : Churchill Livingstone : 1994 : vii, 120 s. :
ISBN: 0-443-04299-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Audiologi
Arlinger Stig, Lidén Gunnar
2., omarb. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1985 : 343 s. :
ISBN: 91-20-06639-2 (inb.) ; 270:00
Se Umeå UB:s söktjänst