Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ortodonti, 9 hp

Engelskt namn: Orthodontics

Denna kursplan gäller: 2020-09-07 och tillsvidare

Kurskod: 3OT071

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-09-16

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 8, 9 och 10.
Kursen består av tre delkurser:
Delkurs 1 1 högskolepoäng (termin 8)
Delkurs 2 3 högskolepoäng (termin 9)
Delkurs 3 5 högskolepoäng (termin 10)

Delkurs 1
 • Grundläggande kunskaper i diagnostik av bettets morfologi
 • Grundläggande kunskar om käkarnas och bettets normala växt och utveckling samt diagnostik av variationer och bettets morfologi
 • Översikt om behandlingsindikationer samt principer för ortodontisk behandling.
Delkurs 2
 • Fördjupning i klinisk undersökning och analys av morfologiska variationer i bettets och käkarnas ställning
 • Fördjupning i journalföring inom ortodonti
 • Fördjupad kunskap i värdering av behandlingsbehov för olika bettvariationer och konsekvenser av obehandlade sådana
 • Grundläggande kunskap om metoder för att förebygga och tidigt behandla bettavvikelser
 • Grundläggande kunskap om framställning och handhavande av avtagbar samt enkel fastsittande ortodontisk apparatur
 • Översiktligt om biomekanik samt biologiska priciper för tandförflyttning.
Delkurs 3
 • Former för samarbete med ortodontispecialist
 • Omhändertagande av patienter med mer avancerade bettavvikelser
 • Faktorer av betydelse för optimal behandlingsstart
 • Presentation av behandlingsplaner och resultat
 • Övergripande om LKG vård och samarbete med tandvård
 • Övergripande om möjlighet till ortodonti på vuxna samt kombinationsbehandlingar
 • Kunskap om eventuella risker med ortodontibehandling
 • Övningar i att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet ortodonti.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Delkurs 1
Den studerande ska
 • kunna de grundläggande principerna för den bettmorfologiska diagnostiken samt käkarnas växt och  bettets utveckling
 • känna till exempel på behandlingsindikationer och ortodontiska behandlingar.
Delkurs 2
Den studerande ska
 • kunna beskriva käkarnas och bettets normala växt och utveckling samt kunna diagnostisera vanligt förekommande variationer i bettets och käkarnas morfologi
 • kunna riskbedöma och värdera behov av behandling och känna till konsekvenserna av obehandlade bettavvikelser
 • kunna redogöra för behandlingsprinciper och metoder/apparatur för profylaktisk och interceptiv behandling av bettavikelser med tidigt behandlingsbehov (primära bettet och växelbettet)
 • kunna redogöra för principer för vanliga rententionsmetoder samt kontroller och akuta åtgärder
 • kunna föra en adekvat journal.
Delkurs 3
Den studerande ska
 • övergripande kunna redogöra för vård av barn med behov av mer komplicerade ortodontiska behandlingar (inkl LKG samt ortognat kirurgi)
 • ha fördjupade kunskaper i att övervaka bettutvecklingen hos växande individer
 • ha en inblick i olika ortodontiska behandlingsalternativ för att lösa mer komplicerade bettavvikelser.
Färdigheter och förmåga
Delkurs 3
Den studerande ska
 • ha ett professionellt förhållningssätt och en fördjupad förmåga att tillämpa de teoretiska kunskaperna i kliniken
 • kunna övervaka bettutvecklingen hos växande individer och veta när patienter ska tas upp för konsultation med specialisttandläkare samt i samarbete med specialisttandvården utföra lämpliga åtgärder
 • självständigt kunna planera och genomföra enklare tandreglerande ååtgärder (tex aktivator, EOD, Quad Helix, klammerplåt) hos växande individer
 • kunna omhänderta patienter i retentionsfas efter behandling i specialisttandvård
 • självständigt kunna planera, genomföra och evaluera sitt kliniska arbete
 • uppvisa ansvarsfull journalföring
 • visa empatisk förmåga samt kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter, anhöriga, medarbetare och företrädare för specialisttandvården
 • kunna presentera behandlingsplaner och behandlingsresultat för kollegor och lekmän.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • kunna värdera sina kunskaper och sitt handlande i förhållande till den vetenskapliga utvecklingen med ett kritiskt förhållningssätt
 • uppvisa klinisk mognad och empatisk förmåga i omvårdnaden av patienten och god samarbetsförmåga med kollegor, personal och andra som kan vara involverade i vårdsituationen.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs. Den studerande ska dessutom vara godkänd i kurserna Kariologi 2, Stadieexamination delkurs 1 samt Oral kirurgi 2. Delkurserna läses i numerisk ordning. För att kunna påbörja delkurs 3 i Ortodonti ska både klinik och skriftligt förhör i delkurs 1 Pedodonti samt klinik och skriftligt förhör i delkurs 2 i Ortodonti vara godkänt.
Om mer än två terminer förflutit sedan senaste kliniska praktik inom programmet, förlorar denna sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, Case-diskussioner, demonstrationer, auskultationer, grupparbeten samt obligatorisk träning av vissa moment.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Den studerandes prestationer bedöms i prov under delkurserna vilka betygsätts med betygen underkänd eller godkänd. På termin 10 avslutas kursen med sluttentamen. För att bli godkänd i kursen krävs att sluttentamen och övriga prov samt alla obligatoriska moment är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet (PRO).
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.
Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Anhållan om att få byta examinator inlämnas till examinator.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.