"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedodonti, 9 hp

Engelskt namn: Pediatric Dentistry

Denna kursplan gäller: 2016-01-04 till 2016-01-10 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OT081

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2016-10-27

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 9 och 10.
Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1 4 högskolepoäng (termin 9)
Delkurs 2 5 högskolepoäng (termin 10)

Delkurs 1

 • Barntandvårdens ekonomi och organisation.
 • Barnets normala somatiska och psykiska utveckling.
 • Diagnostik, behandling, prevention och prediktion av orala hälsoproblem hos den växande individen.
 • Klinisk träning i att planera och genomföra tandvård för den växande individen.

Delkurs 2

 • Medicinska, sociala och ekonomiska förhållanden och dess inverkan på oral hälsa hos barn och ungdom.
 • Sedering av barnpatienter inför orala ingrepp.
 • Fördjupad klinisk träning i att planera och genomföra tandvård för den växande individen.
 • Träning i att granska och värdera klinisk forskning inom ämnesområdet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha fördjupade kunskaper och förståelse för barnet psykiska och somatiska utveckling, tändernas och käkarnas utveckling, samt hur medicinska och sociala förhållanden påverkar oral hälsa hos den växande individen
 • ha fördjupade kunskaper om metoder, preparat och material som används inom barntandvården
 • ha kunskap om barntandvårdens ekonomi, organisation och relevanta författningar
 • ha kunskap och förståelse för ämnets vetenskapliga grund.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • kunna granska och värdera sjukdomar och skador i tänder och omgivande vävnader, samt kunna bedöma hur dessa ska utredas, diagnostiseras och behandlas
 • självständigt kunna genomföra det kliniska omhändertagandet, anpassat till den växande individens speciella behov och förhållanden
 • uppvisa ansvarsfull journalföring och kunna evaluera sitt kliniska arbete
 • ha förmåga att kunna organisera och genomföra strategier mot oral ohälsa såväl hos enskilda individer som grupper av barnpatienter
 • visa förmåga till lagarbete med samtliga personalgrupper inom tandvården
 • att kritiskt kunna granska, bedöma och använda relevant information samt på vetenskaplig grund diskutera nya fakta och frågeställningar inom barntandvården.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska

 • ha tillägnat sig ett vetenskapligt samt professionellt och etiskt korrekt förhållningssätt i det kliniska arbetet
 • kunna visa empatisk förmåga och kunna etablera god kontakt med barnpatienter och deras vårdnadshavare
 • kunna visa intresse för att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs. Den studerande ska dessutom vara godkänd i kurserna Kariologi 2, Stadieexamination delkurs 1 samt Oral kirurgi 2. Om mer än två terminer förflutit sedan senaste kliniska praktik inom programmet, förlorar denna sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurser. Delkurserna läses i numerisk ordning.Det skriftliga förhöret under delkurs 1 ska vara godkänt innan delkurs 2 påbörjas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer, grupparbeten, seminarier samt auskultation och behandling av egna patienter under lärares handledning. Case-metodik tillämpas för vissa undervisningsmoment. Schemalagda demonstrationer, grupparbeten, auskultationer och patientbehandlingspass är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Den studerandes prestationer bedöms genom kontinuerlig uppföljning av den kliniska verksamheten, fallpresentationer samt skriftliga förhör. Sluttentamen utgörs av en muntlig examination i grupp. Vidare krävs närvaro vid obligatoriska moment.
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.
Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.

Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.