Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vidareutbildning i käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor, 15 hp

Engelskt namn: Perioperative nursing in oral and maxillofacial surgery

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 till 2021-09-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OT094

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologi, 2008-05-19

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2019-02-20

Innehåll

1. Respirations-, cirkulations-, samt mag- och tarmkanalens anatomi och fysiologi
2. Farmakologi, farmakodynamik, farmakokinetik, inom området för käkkirurgi
3. Sjukdomstillstånd och operationer som utförs på käkkirurgisk klinik
4. Operationsavdelningens miljö och specifika särdrag, instrument och assistans
5. Översiktlig anestesisjukvård och anestesiologi
6. Lagar och författningar
7. Medicinteknisk säkerhet
8. Perioperativ omvårdnad av patienter inom käkkirurgi
9. Postoperativ omvårdnad
10. Infektionssjukdomars epidemiologi
11. Hygienrutiner
12. Bibliotekskunskap.
13. Seminarieuppgift.
14.  Auskultation vid käkkirurgisk klinik och vårdavdelning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • Ha fördjupat sina kunskaper inom områdena respiration och cirkulationsanatomi
  • Ha fördjupade kunskaper i operationsteknik, operationsmetoder och perioperativ omvårdnad för patienter i olika åldrar som genomgår planerade eller akuta operationer inom käkkirurgi
  • Ha fördjupade kunskaper om hygienrutiner samt förstå deras betydelse för hälsa och välbefinnande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • Ha utvecklat ett etiskt förhållningssätt som värnar om patientens säkerhet, trygghet och personliga integritet.

Behörighetskrav

Univ: Tandsköterskeexamen. Dispens ges från kravet i engelska och svenska för
grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg

Den teoretiska delen av kursen består av föreläsningar och seminarier. Kursen bedrivs på distans med fördröjd studietakt. Litteraturuppgifter och seminarieuppgifter delas ut i kursens inledning. Tiden emellan sammankomsterna ägnas åt egna litteraturstudier och hemarbetsuppgift. I kursen ingår auskultation vid käkkirurgisk klinik och vårdavdelning.

Examination

För godkänd kurs krävs; (a) godkänd skriftlig och muntlig redovisning av litteratur- och  seminarieuppgift inom de områden som  specificeras i kursinnehåll (punkt 1 - 12) alternativt skriftligt kunskapsprov. (b) Godkänd auskultation vid käkkirurgisk klinik och vårdavdelning.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.