Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Pediatrik, inklusive neuropediatrik, 3 hp

Engelskt namn: Pediatrics, Pediatric Neurology

Denna kursplan gäller: 2010-05-17 och tillsvidare

Kurskod: 3PE002

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Pediatrik

Beslutad av: programrådet för logopedprogrammet, 2010-05-12

Innehåll

Kursen behandlar barnets normala somatiska och psykosomatiska utveckling med avvikelser och komplikationer av betydelse för barnets kommunikativa utveckling och uppfödning samt arbetsmetoder inom barnhälsovård, barnneurosjukvård och barn- och ungdomshabilitering. Följande aspekter behandlas o barnsjukdomar samt svåra infektioner som kan drabba barn o kroniska sjukdomar hos barn o graviditets- och förlossningskomplikationer, missbildningar o förgiftningar o vaccinationer o barnmisshandel o sexuella övergrepp o anorexia neurosa o barnhälsovårdens mål, organisation och verksamhetsrutiner o barnhabiliteringens mål, organisation och verksamhetsrutiner

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskap om och förståelse för o barnets normala somatiska och psykomotoriska utveckling o graviditets- och förlossningskomplikationer av betydelse för barnets hälsa och utveckling – riskbedömning o barnhälsovårdens mål, organisation och verksamhetsrutiner o screeningundersökningar beträffande barn o speciell hälsokontroll - mål, organisation och genomförande o höga andningshinder hos små barn – orsaker och behandlingsmetoder o omhändertagande av det handikappade barnets familj o cerebral pares – orsaker, förekomst, kliniska typer och behandling o missbildningar av betydelse för språk- och talutveckling ex Moebius+, Crouzons, Treacher-Collins syndrom, makroglossi o huvudvärk hos barn, epilepsi hos barn, o muskeldystrofier och andra progredierande organneurologiska sjukdomar hos barn o tumörer lokaliserade till centrala nervsystemet hos barn o ryggmärgsbråck Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs skall studenten översiktligt kunna redogöra för o orsaker till utvecklingsstörning o mental retardation o Mb Down – patogenes, incidens och klinisk bild

Behörighetskrav

Studenten skall i logopedprogrammet ha genomgått delkurserna Introduktionskurs i logopedi, 3 hp, Anatomi och fysiologi, 6 hp, Otorhinolaryngologi och Audiologi 3 hp eller motsvarande, Utvecklingspsykologi II 7,5 hp, Talkommunikation I 6 hp, Språk- och talutveckling 6 hp, Anatomi och fysiologi 6 hp, Allmän medicin och patologi 2 hp, Otorhinolaryngologi och Audiologi 4 hp samt Neurologi 3 hp i logopedprogrammet. Motsvarande kunskaper kan åberopas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar/seminarier varav en del är webbaserade. Närvaro vid alla kursmoment utom föreläsningar är obligatorisk.

Examination

Examination sker i form av skriftligt prov vid momentets slut. Som betyg används uttrycken godkänd eller underkänd. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Övriga föreskrifter

Förkunskapskrav Studenten skall i logopedprogrammet ha genomgått delkurserna Introduktionskurs i logopedi, 3 hp, Anatomi och fysiologi, 6 hp, Otorhinolaryngologi och Audiologi 3 hp eller motsvarande, Utvecklingspsykologi II 7,5 hp, Talkommunikation I 6 hp, Språk- och talutveckling 6 hp, Anatomi och fysiologi 6 hp, Allmän medicin och patologi 2 hp, Otorhinolaryngologi och Audiologi 4 hp samt Neurologi 3 hp i logopedprogrammet. Motsvarande kunskaper kan åberopas. Tillgodoräknande Ett tillgodoräknande prövas alltid individuellt. I de fall där tillgodoräknande är möjligt, beslutar kursansvarig om tillgodoräknande efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilken kurs ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 20

Referenslitteratur

Barnhabilitering vid rörelsehinder
Gegerfelt Piroska von, Nordqvist Margareta, Andersson Hugo, Bille Bo, Olow Ingemar
1. uppl. : Stockholm : Liber utbildning/Almqvist & Wiksell : 1996 : 288 s. :
ISBN: 91-634-0905-4 (korr.) (inb.) ; 770:00
Se bibliotekets söktjänst

Barnmedicin
Lindberg Tor, Lagercrantz Hugo
3. [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 672 s. :
ISBN: 91-44-04469-0 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Pediatrik
Sandberg Nils Olof, Elander Gunnel
3., [omarb., utök. och fördjupade] uppl. : Stockholm : Liber utbildning : 1994 : [6], 346 s. :
ISBN: 91-634-0197-5 ; 590:00
Se bibliotekets söktjänst