Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att förstå och hantera stress, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-02-03

Engelskt namn: Stress as a Health Problem , A Conceptual Framework and Management

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 3SG012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sjukgymnastik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2007-12-12

Innehåll

Kursen belyser stressrelaterad ohälsa ur ett historiskt utvecklingsperspektiv och nuvarande definitioner på stressrelaterad ohälsa diskuteras. Kursens innehåll fokuserar på att förstå kroppens stressreglerande system och hur störningar i dessa kan leda till långvarig ohälsa och sjukdom. Psykologiska faktorers betydelse för stressrelaterad ohälsa studeras utifrån psykosomatiska teorier, affektteorier och coping. Kursen belyser vad arbetsrelaterad stress är och dess samband med olika arbetsmiljöer och organisationsstrukturer. Forskning med inriktning på att skapa den "goda arbetsmiljön" för att minska ohälsa och sjukskrivning studeras. Under kursens gång ges inblick i olika stresshanteringsmodeller både teoretiskt och praktiskt. En blandning av både kroppsinriktade och mera psykologiskt/beteendeinriktade modeller ges. I kursen ges möjlighet till valfria fördjupningar inom något av ovanstående områden.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - redogöra för och diskutera fysiologiska och psykologiska förklaringsmodeller till stressrelaterad ohälsa samt fysiologiska och psykologiska mätmetoder för stress - identifiera, beskriva och reflektera över hur stressupplevelser uttrycks i skönlitteratur - beskriva vad arbetsrelaterad stress är och dess samband med olika arbetsmiljöer och organisationsstrukturer - aktivt delta i praktiska tillämpningar av kroppsliga och beteendeinriktade behandlingsmetoder för att förhindra stress - självständigt eller i grupp, utforma och muntligt presentera en vald fördjupningsuppgift inom ämnesområdet stressrelaterad ohälsa

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är en modifierad distanskurs med fördröjd studietakt. Den största delen av inlärningen sker på hemorten med stöd av studiehandledning. Vissa delar av kursen består av individuellt anpassade fördjupningsstudier. Under kursens gång anordnas fyra sammankomster i Umeå.

Examination

Undervisning och litteratur examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier och praktiska moment. Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd, väl godkänd. För att bli godkänd på kursen krävs följande: - Aktivt deltagande vid praktiska moment och seminarier - Fullgjort skriftliga och muntliga redovisningar För betyget väl godkänd på hela kursen krävs utöver kravet för godkänd, betyget väl godkänd på den valfria fördjupningsuppgiften. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för sjukgymnastprogrammet. TILLGODORÄKNANDE Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 4

Stress : individen, samhället, organisationen, molekylerna
Ekman Rolf, Arnetz Bengt B., Ahmad Abdulbaghi, Wilhelmsson Jan
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 400 s. :
ISBN: 91-47-05258-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Währborg Peter
Stress och den nya ohälsan
2 uppl : Natur och kultur : 2008 :
ISBN: 91-27-11656-5 (inb)
Se bibliotekskatalogen Album

Övrig litteratur, böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar styrs i hög grad av individuella behov vid olika fördjupningsmoment.