Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att förstå och hantera stress - förebyggande och rehabiliterande arbetssätt, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-02-03

Engelskt namn: Stress as a Health Problem - Prevention and Rehabilitation.

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 3SG051

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sjukgymnastik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2010-11-24

Innehåll

Kursen belyser stressrelaterad ohälsa ur ett historiskt utvecklingsperspektiv och nuvarande definitioner på stressrelaterad ohälsa diskuteras. Kursens innehåll fokuserar på att förstå kroppens stressreglerande system och hur störningar i dessa kan leda till långvarig ohälsa/sjukdom. Psykologiska faktorers betydelse för stressrelaterad ohälsa studeras utifrån psykosomatiska teorier, affektteorier och coping. Kursen belyser bland annat stress i skola och arbetsliv, grön rehabilitering för stress och betydelsen av fysisk aktivitet, sömn och återhämtning och kost för att hantera stress. Under kursens gång ges inblick i olika stresshanterings-modeller både teoretiskt och praktiskt, individuellt och i grupp. En blandning av både kroppsinriktade och mera psykologiskt/beteendeinriktade modeller beskrivs. I kursen ges möjlighet till valfria fördjupningar inom något av ovanstående områden.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - redogöra för och diskutera fysiologiska och psykologiska/beteendeinriktade förklaringsmodeller till stressrelaterad ohälsa samt fysiologiska och psykologiska mätmetoder för stress - identifiera, beskriva och reflektera över hur stressupplevelser uttrycks i skönlitteratur - beskriva vad arbetsrelaterad stress är och dess samband med olika arbetsmiljöer och organisationsstrukturer - förstå och redogöra för praktiska tillämpningar av kroppsliga och beteendeinriktade behandlingsmetoder för att förhindra stress - självständigt eller i grupp, utforma och muntligt presentera en vald fördjupningsuppgift inom ämnesområdet stressrelaterad ohälsa

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är en modifierad distanskurs med fördröjd studietakt. Den största delen av inlärningen sker på hemorten med stöd av studiehandledning. Vissa delar av kursen består av individuellt anpassade fördjupningsstudier. Under kursens gång anordnas fyra sammankomster i Umeå.

Examination

Undervisning och litteratur examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier och praktiska moment. Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd, väl godkänd. För att bli godkänd på kursen krävs följande: • Närvaro och aktivt deltagande vid praktiska moment och seminarier • Fullgjort skriftliga och muntliga redovisningar För betyget väl godkänd på hela kursen krävs utöver kravet för godkänd, betyget väl godkänd på den valfria fördjupningsuppgiften. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för förnyat prov http://www.student.umu.se/regelsamlingen kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för sjukgymnastprogrammet. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén (se universitetets regelsamling http://www.student.umu.se/regelsamlingen ).

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 3

Stress : individen, samhället, organisationen, molekylerna
Ekman Rolf, Arnetz Bengt B., Ahmad Abdulbaghi, Wilhelmsson Jan
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 400 s. :
ISBN: 91-47-05258-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stress och den nya ohälsan
Währborg Peter, Iliste Airi
2., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2009 : 449 s. : ill. :
ISBN: 978-91-27-11656-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album